Strażnicy miejscy kontrolują „deklaracje śmieciowe”. Co grozi? Aż 500 zł mandatu

Strażnicy miejscy kontrolują „deklaracje śmieciowe”. Co grozi? Aż 500 zł mandatu
fot. SM Bolesławiec SM Bolesławiec: – Nowe przepisy upoważniają strażnika miejskiego do nałożenia mandatu karnego na osobę, która nie złożyła deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
istotne.pl śmieci, mandat, sm bolesławiec

24 września dyżurny Straży Miejskiej w Bolesławcu otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że mieszkańcy jednego z lokali w budynku wielorodzinnym przy ul. Dolne Młyny w nieprawidłowy sposób postępują z odpadami, wyrzucając je pod obudowę śmietnikową zamiast do pojemników.

SM:

Podczas kontroli nieruchomości teren wokół obudowy śmietnikowej był uprzątnięty, jednakże skierowany na miejsce patrol w toku czynności ustalił, iż w przedmiotowym, wynajmowanym lokalu mieszka 9 osób, natomiast zgodnie ze złożoną deklaracją opłata uiszczana jest za 4 osoby.

Zatem w rzeczywistości osób wytwarzających odpady komunalne było ponad dwukrotnie więcej niż w złożonym przez właściciela lokalu oświadczeniu. Właściciel mieszkania został zobowiązany do dokonania aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkałych oraz skorygowania deklaracji i poniesienia opłat, zgodnie z datą zaistnienia zmiany, co niezwłocznie uczynił.

Mundurowi przypominają:

Z dniem 4 września 2020 roku weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Nowe przepisy upoważniają strażnika miejskiego do nałożenia mandatu karnego na osobę, która nie złożyła deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takiej samej kary może się spodziewać osoba, która nie złożyła deklaracji w przypadku zaistnienia zmian, będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty, np. w przypadku zwiększenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Za popełnienie opisanych czynów grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny”.

(Zdjęcie: archiwum).