tekst zlecony

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na majowej sesji

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na majowej sesji
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Bolesławiec – w zdalnym trybie obradowania.
istotne.pl 183 um bolesławiec, sesja rm

Reklama

Porządek obrad XXX sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXX sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 kwietnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 kwietnia 2021 r.
 5. Informacje:
           5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
           5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport o stanie miasta Bolesławiec:
  • Raport o stanie miasta Bolesławiec.
  • Wystąpienie Prezydenta Miasta.
  • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2020 i sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Bolesławiec:
  • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 r.
  • Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2020 r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, będącej załącznikiem do uchwały nr I/1/2021 Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2020 rok.
  • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2021 rok.
  • Stanowiska Klubów Radnych.
  • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
  • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Sprawozdania z działalności MOPS, DzD Senior+, I ŚDS, II ŚDS oraz DPS za 2020 rok.
 9. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • zmieniająca uchwałę nr XXVI/303/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
  • w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych,
  • w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
  • w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  • w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 – 2023,
  • w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Sprawy organizacyjne:
           10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
 11. Zamknięcie sesji.

Reklama