tekst zlecony

Jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Bolesławca

Jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Bolesławca
fot. UM Bolesławiec Rada Miasta Bolesławie uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

Poszczególne jego rozdziały określają szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec, a w szczególności:

 1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
 2. rodzaje i minimalną pojemność pojemników, w tym worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 3. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
 4. inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
 5. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
 6. wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
 7. wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

2.1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących następujące frakcje:

 1. papier;
 2. szkło;
 3. metal i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 4. bioodpady;
 5. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 6. przeterminowane leki i chemikalia;
 7. zużyte baterie i akumulatory;
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 10. odpady budowlane i rozbiórkowe, przez które rozumie się odpady powstające podczas prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych, stanowiące odpady komunalne;
 11. tekstylia i odzież;
 12. zużyte opony;
 13. odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne.

2. Odpady wymienione w ust. 1, pkt 1– 4 oraz pkt. 8 i 9 odbierane są bezpośrednio z nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych.

3. Frakcje odpadów wymienione w ust. 1, pkt 1–13 przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tylko od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych.

4. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do:

 1. nieskładowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 2. niewrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, np. sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, do koszy ulicznych lub do pojemników innych właścicieli;
 3. niewrzucania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, np. sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, do pojemników ogólnodostępnych znajdujących się w osiedlowych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta;
 4. niespalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
 5. niegromadzenia odpadów pozostałych po segregacji w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki;
 6. niewrzucania odpadów innego rodzaju niż przeznaczony do tego pojemnik lub worek;
 7. niepozostawiania odpadów obok pojemników przeznaczonych do ich selektywnej zbiórki, nawet w przypadku ich chwilowego przepełnienia;
 8. niegromadzenia w pojemnikach do selektywnej zbiórki oraz na odpady pozostałe po segregacji, odpadów takich jak: gruz budowlany, szlamy, substancje toksyczne, żrące i wybuchowe, opakowania po substancjach niebezpiecznych (olejach samochodowych, środkach chwastobójczych i owadobójczych), gorący popiół, padłe zwierzęta, odpady medyczne i weterynaryjne, śnieg, lód;
 9. niepozostawiania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych poza terenem nieruchomości w sposób stwarzający zagrożenie dla osób trzecich.

3.1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w sposób:

 1. indywidualny – polegający na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub specjalnych workach;
 2. zbiorowy – polegający na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w pojemnikach udostępnionych przez miasto i zlokalizowanych na jego terenie, z tego: w kolorze niebieskim – dla papieru, w kolorze zielonym – dla szkła, w kolorze żółtym – metalu i tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowo-wielomateriałowych.

2. W zależności od rodzaju zabudowy, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób:

 1. w zabudowie jednorodzinnej:
  a) papier – w osobnym pojemniku lub worku,
  b) metal i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w osobnym pojemniku lub worku,
  c) bioodpady – w osobnym pojemniku lub worku,
  d) szkło – w osobnym pojemniku lub worku,
  e) odpady pozostałe po segregacji – w osobnym pojemniku;
 2. w zabudowie wielorodzinnej i nieruchomościach, na których w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy:
  a) papier – w osobnym pojemniku,
  b) metal i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w osobnym pojemniku,
  c) bioodpady – w osobnym pojemniku,
  d) szkło – w osobnym pojemniku,
  e) odpady pozostałe po segregacji – w osobnym pojemniku;
 3. na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
  a) papier – w osobnym pojemniku,
  b) metal i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w osobnym pojemniku,
  c) bioodpady – w osobnym pojemniku,
  d) szkło – w osobnym pojemniku,
  e) odpady pozostałe po segregacji – w osobnym pojemniku.

4.1. Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych:

 1. na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, można kompostować wyłącznie bioodpady wytworzone na danej nieruchomości;
 2. kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości nie może powodować uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich;
 3. kompostowanie bioodpadów prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o obudowie ażurowej, o pojemności nie mniejszej niż 3 m³, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu;
 4. kompostownik powinien być zlokalizowany w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu;
 5. kompostownik powinien być przykryty, aby uchronić przed deszczem i śniegiem;

2. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

3. Kompostowanie bioodpadów nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady.

5. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do zapewnienia uprzątnięcie chodnika położonego wzdłuż jego nieruchomości i bezpośrednio przy granicy nieruchomości ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. Obowiązek ten nie dotyczy chodników na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

6. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać wyłącznie, jeżeli:

  1. mycie pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska;
  2. stosowane są środki ulegające biodegradacji;
  3. mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;
  4. ścieki z mycia pojazdów samochodowych odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami albo gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych;
  5. ścieki, o których mowa w pkt 3, nie są odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi oraz do kanalizacji deszczowej.

7.1. Na terenie nieruchomości zakazuje się dokonywania napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Naprawa pojazdów samochodowych dozwolona jest poza warsztatami naprawczymi:

 1. w przypadku wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu;
 2. w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem, że:
  a) naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska,
  b) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywane do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 3. gdy nie stwarza uciążliwości dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli i współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników, w tym worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

8.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie jej w pojemniki o określonym rodzaju i minimalnej pojemności, zamykane i szczelne, wyłącznie do tego celu przeznaczone i przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.

2. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4:

 1. pojemniki o pojemności 120 l;
 2. pojemniki o pojemności 240 l;
 3. pojemniki o pojemności 360 l;
 4. pojemniki o pojemności 660 l;
 5. pojemniki o pojemności 1 100 l;
 6. pojemniki do selektywnego zbierania: papieru,; szkła, metalu i tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowo wielomateriałowych, bioodpadów; w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, o pojemności nie mniejszej niż 120 l;
 7. ogólnodostępne pojemniki do selektywnego zbierania: papieru, szkła, metalu i tworzywa sztucznych oraz odpadów opakowaniowo wielomateriałowych o pojemności nie mniejszej niż 1 100 l;
 8. kosze uliczne, przy drogach publicznych o pojemności nie mniejszej niż 35 l.

4. Dopuszcza się zastosowanie:

 1. pojemników o pojemności 60 l w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli liczba korzystających z pojemnika nie przekracza dwóch osób;
 2. pojemników o pojemności 80 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie dwuosobowych gospodarstw domowych;
 3. worków do selektywnego zbierania: papieru, szkła, metalu i tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowo-wielomateriałowych, bioodpadów; o pojemności nie mniejszej niż 120 l.

5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków przeznaczonych do zbierania:

 1. papieru– kolor niebieski;
 2. szkła – kolor zielony;
 3. metalu i tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych – kolor żółty;
 4. bioodpadów – kolor brązowy;
 5. odpadów pozostałych po segregacji – kolor czarny, szary lub grafitowy.

9.1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 12, powinna wynosić dla:

 1. nieruchomości zamieszkałej – co najmniej 55 l na każdego mieszkańca nieruchomości;
 2. nieruchomości, na której świadczona jest praca – co najmniej 15 l na każdą osobę świadczącą pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło lub innego tytułu prawnego, oraz dodatkowo w przypadku:
  a) szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – co najmniej 5 l na każdego ucznia, studenta, dziecko;
  b) lokali lub ogródków gastronomicznych – co najmniej 20 l na każdą osobę korzystającą;
  c) szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów i innych podobnych obiektów – co najmniej 15 l na jedno łóżko;
  d) ogrodów działkowych – co najmniej 5 l na każdą wyodrębnioną działkę;
  e) kin, teatrów, sal widowiskowych – co najmniej 5 l na każde miejsce na widowni;
  f) cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku;
  g) placów targowych – 1,5 l na metr kwadratowy powierzchni placu targowego;
  h) pozostałych nie wymienionych wyżej nieruchomości – w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż 120 l na każdą nieruchomość.
 3. domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe
  nie mniej niż 120 l na każdy domek lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. Właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obliczają potrzebną ilość pojemników, w które muszą wyposażyć nieruchomość, jako sumę pojemności pojemników obliczoną w oparciu o zapisy ust. 1 pkt 1 i w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wymienionej w ust. 1 pkt 2.

10.1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać, w miejscu wyodrębnionym łatwo dostępnym, na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady.

2. W dniu odbioru odpadów komunalnych pojemniki i worki powinny być wystawione na granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców oraz utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez:

 1. mycie i dezynfekcję przeprowadzane przynajmniej raz w roku;
 2. niedopuszczanie do ich przepełnienia;
 3. zamykanie ich klap;
 4. dokonywanie przeglądów i konserwacji mających na celu zapewnienie niewydostawania się odpadów na zewnątrz, również pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych, oraz ich wymianę w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

4. Zabrania się wrzucania do pojemników lub worków na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, substancji toksycznych, wybuchowych i innych niemających charakteru odpadów, które są w nich zbierane.

5. W celu utrzymania worków w należytym stanie technicznym nie należy dopuszczać do ich przepełnienia oraz uszkodzenia.

6. W przypadku uszkodzenia (np. rozerwania) worka z odpadami – odpady należy niezwłocznie zebrać bądź przesypać do worka szczelnego oraz uporządkować teren z rozsypanych odpadów.

7. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów zabrania się gromadzenia odpadów komunalnych poza workami, pojemnikami oraz w miejscach przypadkowych.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

11.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości:

 1. odpady pozostałe po segregacji należy umieszczać w pojemnikach koloru czarnego, szarego lub grafitowego;
 2. papier należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze niebieskim lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 3. szkło, należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze zielonym lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 4. metal i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze żółtym lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 5. bioodpady należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze brązowym, lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 6. przeterminowane leki należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub umieszczać w oznaczonych pojemnikach w wyznaczonych aptekach, których wykaz znajduje się na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec.
 7. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 8. chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 9. zużyte baterie należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w wyznaczonych obiektach użyteczności publicznej, których wykaz znajduje się na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec oraz siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec.
 10. zużyte akumulatory należy przekazywać do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania lub należy przekazywać go do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania lub należy przekazywać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe, przez które rozumie się odpady powstające podczas prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych, stanowiące odpady komunalne należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, lub przekazywać przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, umieszczając je w pojemnikach przeznaczonych to gromadzenia tego typu odpadów;
 14. tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 15. zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 16. niebezpieczne stanowiące odpady komunalne przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

12.1. W celu niedopuszczania do przepełniania pojemników ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

 1. odpady pozostałe po segregacji, odbierane są:
  a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
  b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
  c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
 2. gromadzone selektywnie odpady z papieru i szkła, odbierane są:
  a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
  b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a w miesiącach VI–VIII nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu;
  c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
 3. gromadzone selektywnie metale i tworzywa sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odbierane są:
  a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa raz w miesiącu;
  b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a w miesiącach VI–VIII nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu;
  c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
 4. gromadzone selektywnie bioodpady, odbierane są:
  a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa raz w tygodniu w miesiącach IV–XI i nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w miesiącach I–III i XII;
  b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu w miesiącach IV–XI i nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w miesiącach I–III i XII;
  c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
  d) Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być systematycznie usuwane w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych.
  e) Meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane będą po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.
  f) Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy nie są objęci zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, przekazują zebrane odpady przedsiębiorcy, z którym mają zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
  g) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się odpadów komunalnych powstałych w czasie zorganizowanych imprez masowych systematycznie, jednak nie później niż:
  1. w miesiącach od kwietnia do września:
   a) dla imprez kończących się do godziny 20:00 – w ciągu dwóch godzin od zakończenia imprezy;
   b) dla imprez kończących się po godzinie 20:00 – w ciągu 10 godzin od zakończenia imprezy;
  2. w miesiącach od października do marca:
   a) dla imprez kończących się do godziny 17:00 – w ciągu dwóch godzin od zakończenia imprezy;
   b) dla imprez kończących się po godzinie 17:00 – w ciągu 14 godzin od zakończenia imprezy.
   c) Kosze do gromadzenia odpadów na terenach do użytku publicznego oraz na drogach publicznych powinny być opróżniane z częstotliwością zapewniającą ich nieprzepełnienie się, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień.

13.1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

3. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy, zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości szczelnych zbiorników szaletów przenośnych dostosowanej do liczby uczestników imprezy.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

14.Zaleca się, aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

 1. kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
 2. ograniczanie zakupu produktów jednorazowego użytku,
 3. unikanie stosowania papieru śniadaniowego, folii aluminiowej, w zamian używanie plastikowych pojemników na żywność,
 4. ponowne wykorzystanie i wydłużanie okresu używalności niektórych przedmiotów,
 5. unikanie stosowania toreb plastikowych na zakupy, w zamian korzystanie z toreb płóciennych,
 6. kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w gospodarstwach domowych,
 7. kupowanie napojów w szklanych butelkach i za kaucją,
 8. wielokrotne używanie słoików,
 9. przekazywanie niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej,
 10. unikanie artykułów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne,
 11. używanie akumulatorów, nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych,
 12. korzystanie z pojemników, pudełek nadających się do wielokrotnego wykorzystania.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

15.1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.

2. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami.

3. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.

16. Osoba, pod której bezpośrednim nadzorem (opieką) przebywa zwierzę domowe, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę.

17. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy zaleca się wyprowadzać w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli (np. na smyczy, w kagańcu).

18. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w widoczną tabliczkę ostrzegawczą z czytelną informacją o utrzymywaniu na terenie nieruchomości takiego zwierzęcia, a w przypadku wyprowadzania go na zewnątrz na smyczy i w kagańcu.

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

19. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich hodowanych wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego pod następującymi warunkami:

 1. zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymywane na terenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający im opuszczenie tej nieruchomości;
 2. utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, nie może być źródłem nieprzyjemnych zapachów i hałasu oraz nie może powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych;
 3. odpady i nieczystości powstające w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich muszą być gromadzone i usuwane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

20.1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są:

 1. obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;
 2. obiekty oczyszczalni ścieków;
 3. budynki wielolokalowe, w tym użyteczności publicznej;
 4. obiekty związane z produkcją, handlem i magazynowaniem produktów rolnych oraz artykułów spożywczych;
 5. obiekty związane z przetwórstwem rolno-spożywczym;
 6. obiekty chowu i hodowli zwierząt;
 7. miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt;
 8. obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie.

2. Deratyzację, należy przeprowadzać co najmniej dwukrotnie w ciągu roku, w okresie kwiecień/maj oraz październik/listopad.

Przepisy końcowe

21. Upoważnieni przez Prezydenta Miasta Bolesławiec pracownicy Urzędu Miasta Bolesławiec oraz pracownicy jednostek upoważnionych do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych, w zakresie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

Reklama