Uwaga, podniosą podatki! Dochód magistratu ma wzrosnąć o ponad 2 mln zł

Uwaga, podniosą podatki! Dochód magistratu ma wzrosnąć o ponad 2 mln zł
fot. Krzysztof Gwizdała Podatek od nieruchomości – to jedna ze spraw, jakimi zajmą się rajcy na najbliższej sesji Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl pieniądze, sesja rm, podatek

Uwaga, prawdopodobnie czeka nas podwyżka podatków. Sprawą bolesławieccy radni miejscy zajmą się na październikowym posiedzeniu Rady. W projekcie uchwały czytamy:

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 802 z późn. zm. ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W uzasadnieniu zaś napisano:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1170 z późn. zm.) rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Ich wysokość nie może przekraczać górnych granic stawek określanych corocznie przez Ministra Finansów. W drodze obwieszczenia Minister Finansów w dniu 23 lipca 2020 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat na rok 2021.

Ze względu na konieczność zapewnienia środków w budżecie miasta na niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w 2021 roku, określono maksymalną wysokość stawek w podatku od nieruchomości. Szacunkowe wyliczenia wykazują, że powyższe skutkować będzie wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę ok. 2 005 940 zł.