SPP. Co z przedsiębiorcami działającymi w strefie, ale niemieszkającymi w Bolesławcu?

SPP. Co z przedsiębiorcami działającymi w strefie, ale niemieszkającymi w Bolesławcu?
fot. UM Bolesławiec O poruszenie tematu poprosiła Czytelniczka.
istotne.pl 183 przedsiębiorczość, strefa płatnego parkowania

Czytelniczka napisała do nas via Facebook:

[...] chodzi mi o kwestię parkowania osób, które prowadzą działalność lub pracują w centrum, a nie są mieszkańcami miasta. Osoby te zostały całkowicie pominięte w uchwale. Mój mąż prowadzi działalność [...], jest wynajemcą lokalu i jednocześnie nie jest mieszkańcem miasta, ale gminy Bolesławiec. Z obecnych informacji i z tego, co dowiedzieliśmy się w punkcie obsługi w Galerii, obowiązuje go abonament 240 zł miesięcznie. To nie do pomyślenia!

I dodała:

Mamy jeszcze 2 pracownice i danina dla miasta tylko od naszych 3 osób będzie wynosiła rocznie 8640 zł!!! Uważamy, że jest to nie do pomyślenia, że osoby, które na co dzień parkują, ponieważ pracują w strefie lub są wynajemcami lokalu, mają opłacać abonament w takiej wysokości.

Agnieszka Gergont, rzeczniczka Urzędu Miasta Bolesławiec:

W Bolesławcu w Strefie Płatnego Parkowania zerowe stawki (0 zł) opłat przysługują:

  1. mieszkańcom strefy płatnego parkowania, wyłącznie w obrębie ulicy, przy której jest zameldowany lub zamieszkuje mieszkaniec strefy płatnego parkowania, lub ulicy bezpośrednio przyległej, na podstawie identyfikatora postojowego mieszkańca strefy;
  2. posiadaczom karty parkingowej w rozumieniu ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, wydawanej osobie niepełnosprawnej, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w wyznaczonym i oznakowanym odpowiednio w tym celu miejscu;
  3. kierującym oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą miasta podczas wykonywania czynności służbowych; pojazdy ww. służb winny być oznakowane zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”;
  4. dla pojazdów zaopatrzenia lokali użytkowych znajdujących się przy drogach publicznych objętych strefą płatnego parkowania, w czasie dostaw towarów na czas do 30 minut;
  5. dla taksówek w ramach wyznaczonych dla nich miejsc do postoju lub w czasie oczekiwania na klienta, ale nie dłużej niż 10 minut;
  6. dla oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.

I dodaje:

Dla mieszkańców przewidziane są miesięczne i roczne opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

  1. abonament okresowy mieszkańca Bolesławca, będącego użytkownikiem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 1 miesiąca – 20 zł,  na jeden pojazd – uprawnienie do wykupienia i korzystania posiada właściciel pojazdu, który jest zameldowany na terenie miasta Bolesławiec lub rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania w mieście Bolesławiec;
  2. abonament okresowy mieszkańca Bolesławca, będącego użytkownikiem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 12 miesięcy – 200 zł, na jeden pojazd – uprawnienie do wykupienia i korzystania posiada właściciel pojazdu, który jest zameldowany na terenie miasta Bolesławiec lub rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania w mieście Bolesławiec.

Abonament okresowy dla dowolnego użytkownika drogi, będącego użytkownikiem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 1 miesiąca – 240 zł, na jeden pojazd. Wprowadzono abonament okresowy na okaziciela, będącego użytkownikiem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na okres 1 miesiąca – 600 zł.

Oraz podkreśla:

W Bolesławcu Strefa Płatnego Parkowania znajduje się w staromiejskiej części miasta. Osoby przyjezdne, w celu uniknięcia opłat (ograniczenia kosztów), mają możliwość zaparkowania poza terenem strefy [podkreślenia – A. Gergont]. Warto przypomnieć, że strefa płatnego parkowania znajduje się na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych. Ustalenie strefy nastąpiło w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych, a przez to wprowadzenia preferencji dla bezpłatnej komunikacji zbiorowej oraz realizacji lokalnej polityki antysmogowej.

Czas obowiązywania opłat w strefie płatnego parkowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–18.00.