Kontrole SM: Ponad 160 osób „na nielegalu”, bolesławianin dostał 400 zł grzywny

Kontrole SM: Ponad 160 osób „na nielegalu”, bolesławianin dostał 400 zł grzywny
fot. SM Bolesławiec Za niewypełnianie obowiązku grozi m.in. mandat w wysokości 500 złotych.
istotne.pl 183 śmieci, sm bolesławiec

Od początku roku strażnicy miejscy przeprowadzili kontrole „deklaracji odpadowych” w ponad 950 lokalach. Efekt? W co szóstym lokalu stwierdzono nieprawidłowości. Mundurowi:

Polegały one na stwierdzeniu niezgodności złożonej „deklaracji odpadowej” w zakresie ilości osób ze stanem faktycznym. Niestety liczba osób zadeklarowanych była niższa niż faktycznie zamieszkujących. Łącznie strażnicy miejscy ujawnili ponad 160 osób, nieujętych w złożonych deklaracjach, za które to osoby tym samym nie były ponoszone opłaty za gospodarowanie odpadami, mimo iż takie odpady na danej nieruchomości były przez nie wytwarzane.

Właściciele lokali złożyli stosowne korekty. Strażnicy miejscy przypominają:

Osoby, które nie wypełniają ciążącego na nich obowiązku, mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 złotych lub może zostać skierowany wniosek o ukaranie do Sądu, zgodnie z art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny”.

26 kwietnia SM skierowała do sądu taki wniosek. Efekt? Bolesławianin został ukarany 400-zł grzywną i obciążony kosztami postępowania.

Funkcjonariusze dodają:

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany ilości osób, np. zwiększenia liczby mieszkańców danego lokalu, stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.