tekst zlecony

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na marcowej sesji

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na marcowej sesji
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 31 marca 2021 r. (środa), o godz. 9.00, odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Bolesławiec – w zdalnym trybie obradowania.
istotne.pl 183 sesja rm

Reklama

Porządek obrad XXVIII sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXVIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 lutego 2021 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 lutego 2021 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 r.:
  • Komendanta Powiatowego Policji,
  • Prokuratora Rejonowego,
  • Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2018-2020”.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Mieszkańca.
 10. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na „budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr: 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 291/2, 291/3, 291/4 obr. 8 przy ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza w Bolesławcu”,
  • w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec,
  • w sprawie nadania nazwy ulicy „Wiosenna” na terenie miasta Bolesławiec,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/268/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec,
  • w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Bolesławiec,
  • w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,
  • w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,
  • w sprawie zatwierdzenia Programu działalności II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11 typu D dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
  • w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu,
  • w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 11. Sprawy organizacyjne:
  • Informacje bieżące dla Rady Miasta.
 12. Zamknięcie sesji.

Reklama