Absolutorium dla prezydenta Bolesławca

Absolutorium dla prezydenta Bolesławca
fot. UM Bolesławiec 29 lipca 2020 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Piotrowi Romanowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Radni podjęli uchwałę po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonym „Raportem o stanie miasta Bolesławiec” za 2020 i debacie w tym temacie.
istotne.pl piotr roman, um bolesławiec

Warto przypomnieć, że „Raport o stanie miasta Bolesławiec” jest źródłem wiedzy o działalności samorządu miejskiego, o Bolesławcu oraz zmianach zachodzących w obszarach aktywności mieszkańców. Raport został opracowywany na podstawie materiałów z wydziałów Urzędu Miasta Bolesławiec, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek, w których udziały ma Gmina Miejska Bolesławiec. Raport zawiera roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta, odzwierciedlając tym samym działalność samorządu oraz rozwój Bolesławca.

Absolutorium poprzedziło również udzielenie wotum zaufania prezydentowi Bolesławca oraz sprawozdania, opinie i stanowiska klubów radnych:

  1. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok i sprawozdanie finansowe
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego
  3. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2019 rok
  5. stanowiska klubów radnych.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. Opinia Komisji Rewizyjnej jest również pozytywna.

Absolutoriom dla prezydenta poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

tekst zlecony