Głośny konflikt ceramików. Jest postanowienie sądu i oświadczenia przedsiębiorców

Taśma przed wejście do Vena Ceramika
fot. istotne.pl Narasta konflikt między ceramikami, którzy prowadzą swoje sklepy przy ulicy Kościuszki w Bolesławcu. Wygląda na to, że ten antagonizm zakończy dopiero wyrok sądu.
istotne.pl 183 ceramika

Reklama

Na początku lipca sąd zdecydował, że Bogusław Tyrcz ma zaniechać wszelkich naruszeń związanych z działalnością ceramiki Vena na czas trwania postępowania. Bogusław Tyrcz nie może umieszczać na budynku Veny bannerów, rozwalać schodów i uniemożliwiać dotarcia do budynku pracownikom Veny i jej klientom.

W związku z postanowieniem sądu Bractwo Ceramiczne oraz Bogusław Tyrcz wydali oświadczenia. Prezentujemy wszystkie dokumenty w całości.

Oświadczenie Bractwa Ceramicznego

Szanowni Państwo,

W imieniu Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego, oraz w ochronie dziedzictwa narodowego jakim jest niewątpliwie Ceramika Bolesławiecka wyrażamy swój przeciw wobec nieuczciwych praktyk handlowych firmy Vena z Brzegu (kolo Opola). Firma ta wykorzystuje symbole miasta Bolesławca, nazwę „ceramika Bolesławiec”, oraz „ceramika bolesławiecka” i pod przykrywką nazwy „Bolesławianka” sprzedaje swoje wyroby, czym wprowadza świadomie naszych klientów w błąd. Zgodnie ze statutem Bractwa Ceramicznego pochodzenie ceramiki bolesławieckiej potwierdzają granice regionu, czyli powiatu bolesławieckiego.

Produkcja wyrobów ceramicznych jest dozwolona dla każdego podmiotu, ale nazwa już jest chroniona w Urzędzie Patentowym. Wykorzystywanie tego dobrego imienia godzi w tradycje garncarskie naszej społeczności, dlatego podejmiemy odpowiednie kroki prawne jak i informacyjne.

Z poważaniem
Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne

Oświadczenie Bractwa CeramicznegoOświadczenie Bractwa Ceramicznegofot. Bractwo Ceramicze

Oświadczenie firmy Ceramika Tyrcz

W związku z pojawiającymi się ostatnio informacjami dotyczącymi działań podejmowanych w Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pragnę wyjaśnić, co następuje.

Ceramika „VENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu złożyła do Sądu wniosek o nakazanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez usunięcie umieszczonego na frontowej ścianie budynku banneru.

W dniu 3 lipca 2020 r. wyłącznie na podstawie twierdzeń przedstawicieli Ceramiki Artystycznej „VENA” Sp. z o.o. Sąd wydał postanowienie o zakazie umieszczania na frontowej ścianie budynku bannerów lub podobnych form reklamy, komunikatów i innego przekazu. Postanowienie wraz z odpisem wniosku złożonego do Sądu otrzymałem w dniu 23 lipca 2020 r. Sąd, doręczając postanowienie i odpis dokumentów złożonych w Sądzie, zobligował mnie dopiero do przedstawienia stanowiska w sprawie w zakreślonym terminie.

Z powyższych przyczyn jako nieuzasadnione ocenić należy działania Ceramiki „VENA” Sp. z o.o. polegające na zdjęciu banneru informacyjnego. Sąd w wydanym postanowieniu nie nakazał mi zdejmowania istniejącego banneru i nie upoważnił również do tego przedstawicieli Ceramiki „VENA”. Proces w tym zakresie dopiero się rozpoczął i nie minął jeszcze czas na przedstawienie mojego stanowiska w sprawie, ponadto postanowienie Sądu nie jest jeszcze prawomocne.

Podejmowane przeze mnie działania mają wyłącznie na celu ochronę dziedzictwa narodowego jakim jest niewątpliwie Ceramika Bolesławiecka. Są także sprzeciwem wobec nieuczciwych praktyk handlowych firm mających siedzibę poza powiatem bolesławieckim, polegających na nieuprawnionym wykorzystaniu do reklamy swoich produktów symboli miasta Bolesławiec oraz nazw Ceramika Bolesławiec lub Ceramika Bolesławiecka.

Moje działania zyskują poparcie Bractwa Ceramicznego, firm ceramicznych z powiatu bolesławieckiego oraz lokalnej społeczności, która dzięki rozwojowi firm ceramicznych w powiecie bolesławieckim, ma możliwość zachować swoje miejsca pracy.

Postanowienie sądowe

Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Bolesławcu [...] na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ceramiki Artystycznej „VENA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu przeciwko Bogusławowi Tyrczowi o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń na skutek wniosku strony powodowej o udzielenie zabezpieczenia postanawia zabezpieczyć roszczenie strony powodowej o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń na czas trwania postępowania sądowego poprzez:

  1. zakazanie pozwanemu Bogusławowi Tyrczowi umieszczania na frontowej ścianie budynku stanowiącego własność strony powodowej, położonego w Bolesławcu przy ul. Kościuszki 24B na działce gruntu nr 179/10, [...] bannerów lub podobnych form reklamy, komunikatów i innego przekazu oraz zakazanie pozwanemu podejmowania jakichkolwiek działań prowadzących do naruszenia elementów budynku należącego do strony powodowej, w tym schodów wejściowych zlokalizowanych na frontowej ścianie przedmiotowego budynku, jak również jakichkolwiek działań ograniczających, utrudniających lub uniemożliwiających stronie powodowej dostęp do wskazanego wyżej budynku
  2. zakazanie pozwanemu Bogusławowi Tyrczowi umieszczania na działce gruntu nr 179/11, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki [...] w tym – przy schodach wejściowych do budynku stanowiącego własność strony powodowej, znajdującego się na działce gruntu nr 179/10 – barier i słupków uniemożliwiających lub ograniczających wykonywanie przez stronę powodową przysługującej jej w celu zapewnienia korzystania z dostępu do drogi publicznej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę gruntu nr 179/11.

Sławomir Bednarczyk, prezes Zarządu Ceramika Artystyczna VENA, dodał:

W związku z otrzymanym Postanowieniem niezwłocznie z zachowaniem szczególnej ostrożności usuniemy baner powieszony przez Pana Tyrcza na naszej ścianie oraz odstawimy słupki, które Pan Tyrcz umieścił bezpośrednio przy schodach prowadzących do naszego sklepu.

Rzeczy te zostaną pozostawione do dyspozycji Pana Tyrcza.

Mamy nadzieję, że w tym momencie Pan Tyrcz powstrzyma się od dalszych działań zmierzających do oczerniania naszej firmy i od uniemożliwiania naszym klientom dostępu do naszego sklepu firmowego.

Co Wy na to?

Aktualizacja 2020-07-27 14:42

Stanowisko prezesa firmy Vena

Informujemy, że Postanowienie Sądu o zabezpieczeniu jest od razu wykonalne. Nie musi się uprawomocniać, wbrew opinii prawnika Pana Tyrcza.

Pan Tyrcz wbrew Postanowieniu sądu kolejny raz powiesił baner przy naszym sklepie.

W oświadczeniu Bractwa Ceramicznego podana jest nieprawda. Nie używamy nazwy „ceramika Bolesławiec” ani „ceramika bolesławiecka”.

Nazwa „Bolesławianka” należy do Ceramiki Artystycznej Vena Sp. z o.o. i chroniona jest przez Urząd Patentowy. Przy rejestracji znaku słowno-graficznego Urząd nie dopatrzył się uchybień.

Żaden klient ani hurtowy ani detaliczny nie jest wprowadzany w błąd. We wszystkich materiałach informacyjnych i marketingowych podajemy pełną nazwę firmy oraz adres siedziby firmy.

Nie naruszamy i nie wykorzystujemy żadnego obcego znaku chronionego przez Urząd Patentowy.

Najlepszym recenzentem dla producenta są zadowoleni klienci, którzy nabywają jego produkty.

Przykrym jest fakt, że Bractwo zamiast wybrać drogę dbania o jak najlepszą jakość ceramiki i jak najlepszą obsługę klienta, firmuje działania walki z konkurencją polegające na niszczeniu jej mienia oraz wizerunku.

Reklama