Dyrektor szkoły specjalnej odchodzi. W tle zaniechania ws. postępowania powypadkowego

Sylwia Marcinko-Kozik
fot. istotne.pl Sylwia Marcinko-Kozik będzie pełnić funkcję dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu tylko do końca kwietnia.
istotne.pl 183 szkoła specjalna, powiat bolesławiecki

Reklama

Sprawę poruszono w trakcie lutowego posiedzenia Rady Powiatu Bolesławieckiego. Starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak poinformował, że Zarząd podjął uchwałę „w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych (PZSiPS) w Bolesławcu oraz cofnięcia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu Bolesławieckiego”.

W uzasadnieniu dokumentu czytamy:

Celem podjęcia uchwały jest odwołanie Pani Sylwii Marcinko-Kozik ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu oraz cofnięcie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu Bolesławieckiego w zakresie należącym do zadań Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Skutkiem uchwały będzie zmiana personalna – z dniem 1 maja 2021 r. – na stanowisku dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.

[…] W dniu 29 stycznia 2021 r. Pani Sylwia Marcinko-Kozik złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora Zespołu.

Co więcej, tego samego dnia Rada Powiatu obradowała nad projektem uchwały ws. skargi na działalność dyrektora PZSiPS w Bolesławcu. W uzasadnieniu tego dokumentu czytamy:

W dniu 12 stycznia 2021 r. do Rady Powiatu Bolesławieckiego wpłynęła skarga złożona przez Panią K.R. na działalność dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. W swej skardze Skarżąca zarzucała dyrektorowi zaniechanie czynności w stosunku do wypadku, który miał miejsce na terenie szkoły, a którego doznało dziecko Skarżącej. Skarżąca podniosła, że dyrektor nie zastosowała obowiązującej procedury zgłaszania i ustalania okoliczności wypadku ucznia w szkole oraz powiadamiania o wypadku podmioty wskazane przepisami prawnymi. Wnosząca skargę zarzuciła również Dyrektorowi brak zainteresowania uczniem w czasie leczenia. Złożona skarga skierowana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Bolesławieckiego, w celu jej rozpoznania. Komisja rozpatrywała przedmiotową skargę na posiedzeniach w dniach 18, 26, 27 stycznia 2021 r. oraz 5 lutego 2021 r.

W toku swych prac Komisja przeprowadziła postępowania wyjaśniające, wysłuchując na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2021 r. Skarżącą oraz dyrektora PZSiPS. Komisja zapoznała się również z zaprezentowanym na tym posiedzeniu stanowiskiem przewodniczącej Rady Rodziców, działającej przy PZSiPS. Komisja rozpatrzyła także pismo dyrektora PZSiPS, które wpłynęło do Rady Powiatu Bolesławieckiego po posiedzeniu komisji w dniu 26 stycznia 2021 r. i które zostało skierowane przez Przewodniczącego Rady Powiatu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. [...]

Komisja ustaliła, że zdarzenie, którego skarga dotyczy, miało miejsce w dniu 24 września 2020 r. na terenie PZSiPS. Ustaliła również, że dyrektor powiadomiła o zdarzeniu pracownika służby BHP w dniu 27 października 2020 r. oraz powołała w dniu 9 listopada 2020 r. Zespół Powypadkowy do spraw ustalenia okoliczności wypadku.

Na podstawie przedstawionych informacji Komisja stwierdziła, że dyrektor zawiadomiła organ prowadzący szkołę oraz radę rodziców o wypadku w dniu 13 stycznia 2021 r.

W związku z tym Komisja uznała, że działania dyrektor PZSiPS pozostawały w zwłoce z uwagi na fakt, iż przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach [...] nakazują dyrektorowi szkoły podjęcie określonych działań niezwłocznie. Dyrektor nie wskazała natomiast okoliczności uzasadniających zwłokę w tym zakresie. Podniosła natomiast, iż powodem niepodjęcia przez nią działań było dokonane jednoosobowo przez nią ustalenie, że do wypadku nie doszło ze względu na brak czynnika zewnętrznego. Wobec powyższych okoliczności Komisja wystąpiła o informację na temat przeprowadzonego ewentualnie przez pracodawcę postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora PZSiPS. Na skutek tego ustalono, że wobec dyrektor, w związku z wykazanymi zaniechaniami dotyczącymi postępowania wypadkowego, zastosowano na podstawie Kodeksu Pracy karę porządkową.

Komisja w toku swych prac ustaliła, że dyrektor PZSiPS bez umocowania prawnego, jednoosobowo dokonała oceny, że w tym przypadku nie zachodzą okoliczności uzasadniające uznanie zdarzenia za wypadek w szkole. Podjęte przez dyrektor działania w postaci powołania Zespołu Powypadkowego po znacznym upływie czasu od wypadku oraz brak bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich podmiotów o wypadku, według Komisji, stanowiły zaniechanie. Niedopełnienie wymogów prawnych przez dyrektor PZSiPS mogło utrudnić Zespołowi dotarcie do pełnej wiedzy o okolicznościach zdarzenia. Komisja wykazała, że sformułowane w skardze zarzuty znajdują potwierdzenie w ustalonych okolicznościach faktycznych sprawy.

Komisja uznała, że zastosowane przez pracodawcę wobec dyrektor PZSiPS środki dyscyplinujące w postaci nałożonej kary porządkowej są wystarczające.

Komisja wskazała również na potrzebę przypomnienia przez organ prowadzący kierownikom jednostek organizacyjnych o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów BHP.

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiła do Rady Powiatu Bolesławieckiego z projektem uchwały w sprawie uznania przedmiotowej skargi za zasadną [wszystkie podkreślenia – istotne.pl].

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego Ryszard Kawka przeczytał radnym na sesji pismo od S. Marcinko-Kozik, w którym szefowa PZSiPS napisała m.in., że we wspomnianej skardze zawarte jest stwierdzenie będące pomówieniem.

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Jan Russ z Wolnego Bolesławca:

Nasuwa mi się takie pytanie: jak to się stało, że pani, która jest dyrektorem, nie posiada kompetencji, jaką jest odpowiednia reakcja na zaistnienie wypadku?

W podobnym tonie wypowiedział się Michał Bojanowski z Platformy Samorządowej:

Twierdzę, że w tej sprawie pani dyrektor jest winna przeprowadzenia nie tylko przewlekłego, ale również niezgodnego z przepisami prawa postępowania powypadkowego.

I dodał:

Uważam, że należy zrobić wszystko, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości nie tylko w tej szkole, ale też w pozostałych jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat.

O okolicznościach samego zdarzenia z września ub.r. w czasie czwartkowego posiedzenia Rady mówiono niewiele. Można je znaleźć w protokole posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Bolesławieckiego z 26 stycznia.

Radni podjęli uchwałę ws. uznania skargi za zasadną 16 głosami za. Pięcioro radnych wstrzymało się od głosu.

Z szefową PZSiPS nie udało nam się skontaktować. Do 24 marca przebywa na urlopie.

Reklama