Bolesławiec: będą wyższe podatki i opłaty

Bolesławiec: będą wyższe podatki i opłaty
fot. Krzysztof Gwizdała Na listopadowej sesji Rady Miasta Bolesławiec radni prawdopodobnie podejmą uchwały podwyższające stawki podatku od nieruchomości i niektóre opłaty.
istotne.pl pieniądze, um bolesławiec

W trakcie najbliższego posiedzenia Rady Miasta Bolesławiec przewidziano głosowanie m.in. nad projektami uchwał:

 1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 3. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

W tym pierwszym projekcie uchwały określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec:

 1. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m kw. powierzchni b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m kw. powierzchni
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1398 z późn. zm. ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m kw. powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej
 3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W uzasadnieniu czytamy:

Ze względu na konieczność zapewnienia środków w budżecie miasta na niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w 2020 roku, określono maksymalną wysokość stawek w podatku od nieruchomości. Szacunkowe wyliczenia wykazują, że powyższe skutkować będzie wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę ok. 4 950 000 zł.

W drugim ze wspomnianych projektów uchwał określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych. Szczegóły na stronie magistratu.

Zaś ten trzeci ma na celu wprowadzenie zmian dotyczących opłaty targowej. Szczegóły tutaj.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.