Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na styczniowej sesji

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na styczniowej sesji
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 29 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41, II p., sala nr 201 – odbędzie się XVI sesja Rady Miasta Bolesławiec
istotne.pl um bolesławiec

Porządek obrad XVI sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XVI sesji.
 3. Przyjęcie protokołów XIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 18 grudnia 2019 r. oraz XV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 8 stycznia 2020 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych w 2019 r. oraz podjętych na XV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 8 stycznia 2020 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Stan realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.
 7. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
  • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w miejskich jednostkach oświatowych,
  • w sprawie zmian w statucie Bolesławieckiej Rady Seniorów,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.,
  • w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 8. Obwieszczenia Rady Miasta:
  • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr L/417/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”,
  • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/327/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec.
 9. Sprawy organizacyjne:
  • 9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
 10. Zamknięcie sesji.

tekst zlecony