Konkurs dla dzieci i młodzieży „Dobre słowo antywirusowe – #zdomumówięcześć!”

Konkurs dla dzieci i młodzieży „Dobre słowo antywirusowe – #zdomumówięcześć!”
fot. www.sxc.hu (sqback) Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Bolesławiec. W tym dla nas trudnym czasie musimy zostać w domu dla naszego i wspólnego bezpieczeństwa. Nie możemy spotykać się z rodziną i przyjaciółmi. Mamy dla Was konkurs na krótki filmik (ok. 20 s).
istotne.pl konkurs, um bolesławiec

Chwyć za telefon, tablet lub usiądź przed komputerem i nagraj filmik ze słowami otuchy lub życzeniami. Czekamy na Wasze filmiki, niech pomogą Wam rodzice, starsze rodzeństwo. Trzy najlepsze filmiki zostaną nagrodzone i wyemitowane.

Regulamin Konkursu

 • Organizator:
  Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu
 • Patronat:
  Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Bolesławiec
 • Założenia wstępne: Oficjalna strona informacyjna:
  www.bok.boleslawiec.pl, a także Facebook: www.facebook.com/bokmcc/
 • Część konkursową obejmuje nagranie i przesłanie do Organizatora 20-sekundowego filmiku ze słowami otuchy, pozdrowieniami w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.
 • Termin Konkursu:
  30 marca – 13 kwietnia 2020 r.

  kontakt: e-mail: [email protected]
 • Uczestnicy:
  W Konkursie mogą wziąć udział:
  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 • Warunki uczestnictwa:
  • Uczestnik Konkursu, przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny dziecka zapozna się i Uczestnika z Regulaminem i  zadaniem konkursowym „Dobre słowo antywirusowe – #zdomumówięcześć!”
  • Uczestnik nagrywa filmik o dł. ok. 20 sekund. Prace muszą zostać przesłane łącznie z: klauzulą informacyjną, ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych wyrażonymi przez przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych dzieci i inne osoby, które występują w nagraniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
 • Jury Konkursu
  Przesłane prace zostaną ocenione przez Jury Organizatora Konkursu. Jury wybierze prace, które w jego ocenie mają oryginalną wartość emocjonalną oraz zostały wykonane najciekawiej, najbardziej fantazyjnie.
 • Nagrody
  Laureaci Konkursu zostaną poinformowani wiadomością e-mail o wyniku Konkursu.
  Nagrody zostaną wysłane w terminie do 30 dni roboczych od daty ogłoszenia laureatów Konkursu.

Zasady i Termin zgłaszania udziału w Konkursie:

 • Uczestnik prześle plik na adres e-mail: [email protected] /plik można przesłać za pomocą WeTransfera/, w czasie trwania Konkursu, przez co wyraża wolę upublicznienia nagrania (na stronie internetowej www.bok.boleslawiec.pl oraz na fb BOK – MCC)
 • Uczestnik Konkursu może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe
 • Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny
 • W treści e-maila należy podać wymagane dane, tj.: imię, nazwisko i wiek Uczestnika Konkursu, imię i nazwisko opiekuna prawnego, adres e-mailowy i nr kontaktowy, a także adres korespondencyjny potrzebny do wysyłki nagród oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych i na bezterminowe, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika Konkursu przez Organizatora Konkursu oraz filmiku, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego Regulaminu
 • na jednym nagraniu może występować kilka osób (poza Uczestnikiem Konkursu), pod warunkiem, że Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada wszelkie wymagane zgody, w tym na wysłanie do Konkursu nagrania przedstawiającego wizerunek osób trzecich i jego wykorzystania w sposób opisany w Regulaminie.
 • Termin przesyłania kart zgłoszeń – do 13 kwietnia 2020 r.
 • Nadesłane filmiki zostaną ocenione pod kątem weryfikacji spełnienia kryteriów konkursowych, w tym m.in. weryfikacji wymogów technicznych (możliwość niezakłóconego odtworzenia filmu w odpowiedniej jakości) oraz zostaną sprawdzone, czy nadesłany materiał nie zawiera treści niecenzuralnych
 • Poprzez zamieszczenie filmiku w sposób określony w niniejszym Regulaminie, opiekun prawny Uczestnika Konkursu oświadcza, że:
  a) wysłany filmik nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym, że prezentowany wizerunek jest wizerunkiem Uczestnika Konkursu, zaś o ile w filmiku utrwalono wizerunki innych osób, wyraziły one zgodę na wykorzystanie filmiku w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
  b) wyraża zgodę na nieodpłatną publikację filmiku w sposób opisany w Regulaminie oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka i filmiku zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Wyniki Konkursu, w tym informacja o przyznaniu nagród – lista laureatów (imię i nazwisko), zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bok.boleslawiec.pl.

Ochrona danych:
Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży „Dobre słowo antywirusowe – #zdomumówięcześć!” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych/imię, nazwisko, wiek, tel., e-mail, szkołę/ mojego dziecka* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu jako Administratora danych osobowych, w celu realizacji Konkursu dla dzieci i młodzieży „Dobre słowo antywirusowe – #zdomumówięcześć!”, w tym publikacji imienia, nazwiska, oraz rozpowszechniania wizerunku utrwalonego za pomocą zdjęć w formie cyfrowej i drukowanej jak i filmów w celach promocyjnych i informacyjnych, przez ich publikację w formie drukowanej i/lub elektronicznej na stronie internetowej urzędowej stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec, za pośrednictwem portali społecznościowych /www.bok.boleslawiec.pl, facebook BOK-MCC/ należących do Administratora. Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a) RODO.

Dane podajemy dobrowolnie, wiedząc, że mam prawo do wglądu, uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

…………….......................................................................

(data i podpis/podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 • ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu ul. Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanej przez Dyrektor BOK – MCC
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem:
  e-mail: [email protected]
  pisemnie: na adres siedziby Administratora.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu:
 3. realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.862 z późn. zm.), gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą być one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek udziału w Konkursie dla dzieci i młodzieży „Dobre słowo antywirusowe – #zdomumówięcześć!”.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
…..........……...….          ...……..…………………….…..
Miejscowość, data          Czytelny podpis rodzica/opiekuna

tekst zlecony