Konflikt burmistrz – Rada Miejska nasila się. Tym razem poszło o budżet

Konflikt burmistrz – Rada Miejska nasila się. Tym razem poszło o budżet
fot. istotne.pl Najpierw na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu pojawiło się oświadczenie Roberta Relicha. Potem oświadczenia wystosowali radni klubu Skutecznie i Razem.
istotne.pl robert relich, gmina nowogrodziec

W piątek 10 stycznia na stronie Gminy Nowogrodziec opublikowany został tekst o wymownym tytule „Na złość veto”, który rozpoczyna komentarz burmistrza Roberta Relicha:

Doceniam szczerość wypowiedzi Radnego Krzysztofa Durdy, Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, który oznajmił, że część zadań inwestycyjnych została przez Klub Radnych Skutecznie i Razem skreślona na złość Burmistrzowi Nowogrodźca i pozostałym Radnym”.

W dalszej części wspomnianego wpisu czytamy (pisownia oryginalna):

W dniu 8 stycznia 2020 roku odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, której głównym punktem było podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2020.

Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, w wyniku wcześniejszych prac Komisji, dokonali wielu zmian w przedłożonym przez Burmistrza Roberta Relicha projekcie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok. Należy podkreślić, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pomimo punktu pracy komisji, nie analizowała wniosków do budżetu złożonych przez Mieszkańców, Dyrektorów szkół i td.

Działania Burmistrza Nowogrodźca ukierunkowane są na systematyczny rozwój i inwestycje w drogi, oświetlenie uliczne oraz kanalizację sanitarną i deszczową. Mając na celu podniesienie standardu życia Mieszkańców Gminy Nowogrodziec poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie, Burmistrz Robert Relich zaplanował i przedłożył Radzie Miejskiej kolejne propozycje inwestycji w 2020 roku.

Szczegóły zostały przestawione na stronie samorządu.

Gminni urzędnicy podsumowali cały tekst tak:

Niestety, ostatecznie na sesji budżetowej 8 stycznia 2020 roku Radni, dokonując licznych zmian w przedłożonym przez Burmistrza Roberta Relicha projekcie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec, podjęli uchwałę, która nie może spełniać oczekiwania Mieszkańców Zebrzydowej, Gierałtowa oraz innych miejscowości gminy.

Radni klubu Skutecznie i Razem wystosowali własne oświadczenia. Łukasz Izydorczyk, szef Rady Miejskiej:

Informacje przedstawione przez Roberta Relicha na stronach Urzędu Miejskiego wprowadzają Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec w błąd. Przede wszystkim Radni Rady Miejskiej, podejmując swoje działania, nie robią niczego przeciwko komuś.

Wierzę, że wszystkie inicjatywy podejmowane przez Radnych wynikają z chęci polepszenia warunków życia w Gminie, rozwoju infrastruktury i bezpieczeństwa Mieszkańców. Zarzucanie Radnym złej woli, złośliwości i zrzucanie winy na poszczególnych Radnych za to, że realizują swój program jest w tym przypadku próbą zasłonienia własnej nieudolności w budowaniu porozumienia i pozyskania większości dla własnych pomysłów.

Ponadto ze zdziwieniem przyjmuję stanowisko burmistrza, w którym poddaje on w wątpliwość legalność uchwalonego budżetu na 2020 rok. Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Nawet uchwały podjęte przez radę nie mogą ograniczać tej kompetencji. Uważam, że przekazywanie takich informacji jest wysoce szkodliwe i nie licuje z powagą urzędu piastowanego przez Roberta Relicha.

Za próbę manipulacji uznaję również zrzucanie winy na radnych za rezygnację z zadania inwestycyjnego pn. „budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 357 w Zebrzydowej”. Jak wynika z informacji zamieszczonej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei na 2020 rok zadanie to nie zostało zakwalifikowane do realizacji. Z jakiego powodu taka pozycja pojawiła się wobec tego w projekcie budżetu?

Jednocześnie Informuję, że Radny Krzysztof Durda zaprzeczył przytoczonym przez Roberta Relicha słowom, że „część zadań inwestycyjnych została przez Klub Radnych Skutecznie i Razem skreślona na złość Burmistrzowi Nowogrodźca i pozostałym Radnym”. Równocześnie zażądał sprostowania i oficjalnych przeprosin za rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji.

Oświadczenie Krzysztofa Durdy:

Nigdzie i nikomu nie powiedziałem, że radni klubu Skutecznie i Razem utrącili niektóre zadania inwestycyjne w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok „na złość burmistrzowi i innym radnym”. Przytoczone słowa nigdy nie padły. Żądam od R. Relicha sprostowania zamieszczonej informacji i przeprosin na łamach witryny nowogrodziec.pl i na profilach Urzędu Miejskiego i Burmistrza Nowogrodźca na portalach społecznościowych.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.