materiał promocyjny

Przetarg krytej pływalni Orka na miesięczną stawkę czynszu najmu baru-kafeterii

orka-basen
fot. Grażyna Hanaf Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna w Bolesławcu Sp. z o.o. pl.
istotne.pl 86 przetarg, orka

Reklama

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna w Bolesławcu Sp. z o.o. pl. Ks. J. Popiełuszki 1, tel. +48 75 6107128 wew. 22 e-mail : [email protected], strona internetowa: www.orkaboleslawiec.pl ogłasza publiczny przetarg ofertowy na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego funkcjonującego w kompleksie i godzinach otwarcia Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o.

  • bar-kafeteria wraz z zapleczem technicznym o całkowitej powierzchni 92,7 m²
  • kafeteria 32,4 m²
  • bar 12,8 m²
  • zaplecze kuchenne 27,7 m²
  • szatnia pracowników baru 6,2 m²
  • bar mokrej stopy 13,6 m²

Oferta w zakresie ceny powinna zawierać proponowaną cenę najmu netto plus podatek VAT. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 1300,00 zł netto plus podatek VAT. Wysokość postąpienia ustala się do stawki netto na kwotę 50,00 zł. Oferta w zakresie ceny powinna zawierać cenę wywoławczą powiększoną o wartość proponowanego postąpienia netto plus podatek VAT.

Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółową charakterystykę planowanej działalności w lokalu użytkowym oraz listę przewidywanego asortymentu (nie dopuszcza się sprzedaży napojów alkoholowych).

Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany jest do opłaty kosztów związanych z prowadzoną działalnością, tj. energia elektryczna, woda, ścieki – według licznika, wywóz nieczystości ryczałtowo.

Warunki przetargu:

  1. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „BAR- KAFETERIA” należy składać do dnia 09.06.2020 roku do godziny 10.00 w sekretariacie spółki.
  2. Otwarcie ofert w obecności oferentów (część jawna), odbędzie się w dniu 09.06.2020 r. o godzinie 10:15 w budynku Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej w pokoju nr 106 (I piętro).
  3. Szczegółowe informacje można uzyskać we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. W tych samych godzinach i miejscu można umówić się na oględziny lokalu.
  4. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości lub zamknąć przetarg bez wyboru oferty oraz że organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, lub uznania bez podania przyczyny, ze przetarg nie dał rezultatu. Oferty lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu.

Prezes Zarządu /-/ Robert Tomczyk

Reklama