Starosta o sytuacji epidemiologicznej i finansowej szpitala powiatowego

Starosta o sytuacji epidemiologicznej i finansowej szpitala powiatowego
fot. Powiat Bolesławiecki Poniżej prezentujemy informację Starosty Bolesławieckiego w zakresie sytuacji epidemiologicznej (epidemicznej) i finansowej szpitala powiatowego w Bolesławcu (ZOZ w Bolesławcu).
istotne.pl szpital powiatowy, powiat bolesławiecki

Informacja Starosty Bolesławieckiego w zakresie sytuacji epidemiologicznej (epidemicznej) i finansowej szpitala powiatowego w Bolesławcu (ZOZ w Bolesławcu)

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i przekształceniem szpitala powiatowego w jednoimienny szpital zakaźny podjął szereg działań, których efektem jest pozyskanie dla SP ZOZ środków finansowych na działania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Należy podkreślić, że SP ZOZ w Bolesławcu został decyzją Wojewody Dolnośląskiego przekształcony 16 marca br. w jednoimienny szpital zakaźny. Decyzja Wojewody w tej kwestii stanowiła realizację Zarządzenia nr 540 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii. Przywoływane zarządzenie w punkcie pod tytułem: „Zasoby ochrony zdrowia i inne podmioty, które mogą być wykorzystane do walki z epidemią”, w tabeli pod poz. 1 wskazuje na Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu jako szpital zakaźny z oddziałami chorób zakaźnych wiodący w walce z ewentualną epidemia.

Wobec sytuacji w jakiej znalazł się bolesławiecki szpital wielokrotnie kierowałem do Wojewody Dolnośląskiego pisma, w których wskazywałem problemy z jakimi na co dzień boryka się szpital. W szczególności wystąpiłem do Wojewody z następującymi pismami:

 • z dnia 23 marca 2020 r., znak: OSZ.8023.2.2020, zawierającym prośbę o przekazanie na potrzeby szpitala 14 respiratorów (w komplecie z łóżkiem do intensywnej terapii, kardiomonitorem oraz ssakiem pneumatycznym), środków ochrony osobistej (kombinezonów, gogli, półmasek, ochraniaczy na buty, rękawic) oraz pokrycie wydatków ponoszonych przez szpital i powiat na walkę koronawirusem, tj. zakup włókniny (43.000 zł), uszycie kombinezonów (200.000 zł – koszt uszycia 10.000 szt. kombinezonów), środków do dezynfekcji (23.500 zł dla szpitala i Policji), kosztów prac adaptacyjnych pomieszczeń szpitala (utworzenie 30 izolatek, budowa śluz i grodzi na oddziałach chorób wewnętrznych, neurologicznym, chirurgii ogólnej, prace budowlane na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz przy bloku operacyjnym – koszt ok. 400.000 zł),
 • z dnia 25 marca 2020 r., znak: OSZ.8023.3.2020 – zawierającym wniosek o udzielenie dotacji celowej w wysokości 773.500 zł na:
  • koszty produkcji środków ochrony indywidualnej m.in. kombinezony, fartuchy, maseczki dla personelu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, inspekcji powiatowych i straży ok. 343.000 zł,
  • płyn dezynfekujący – 23.400 zł,
  • organizacja miejsc kwarantanny na 50 miejsc (m.in. zakup ręczników, mydła, szczoteczek i pasty do zębów, kubki, woda, środki czystości itp.) – 7.500 zł,
  • koszt zakupu paliwa do samochodów służbowych kursujących z materiałem do badania (oszacowano na 30 dni) – 9.600 zł,
  • koszt prac adaptacyjnych pomieszczeń na izolatki, wykonanie instalacji sanitarnych, utworzenie separatek zgodnie z obowiązującymi przepisami – 390.000 zł.
 • z dnia 30 marca 2020 r., znak: OSZ.8023.4.2020 – (ponaglenie) dotyczące prośby o udzielnie dotacji celowej w wysokości 773.500 zł z dnia 25 marca 2020 r.
 • z dnia 6 kwietnia 2020 r., znak: OSZ.8023.5.2020 – wniosek o wypłatę pierwszej transzy dotacji celowej w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części przeprowadzonych w Zespole Opieki Zdrowotnej prac adaptacyjnych pomieszczeń na izolatki, wykonanie instalacji sanitarnych, utworzenie separatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • z dnia 4 maja 2020 r., znak: OSZ.8023.6.2020 – stanowiące przekazanie programu inwestycji pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, obejmująca przystosowanie pomieszczeń oddziałów szpitalnych do udzielania świadczeń pacjentom z podejrzeniem zarażenia lub hospitalizowanych w związku z zarażeniem COVID-19 wraz z modernizacją infrastruktury dostarczania tlenu medycznego, sprężonego powietrza, instalacji próżni, zasilania w energię elektryczną oraz wprowadzeniem rozwiązań poprawiających dostępność szpitala dla osób niepełnosprawnych”. W piśmie tym poinformowałem Wojewodę Dolnośląskiego o przekazaniu przez Powiat Bolesławiecki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu dotacji celowej w wysokości 800.000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, obejmująca przystosowanie pomieszczeń oddziałów szpitalnych do udzielania świadczeń pacjentom z podejrzeniem zarażenia lub hospitalizowanych w związku z zarażeniem COVID-19”. Do pisma załączyłem kopię umowy nr ORG.149/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zawartej z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu oraz potwierdzenie dokonanego przelewu (umowa realizowana przez Wydział Inwestycji i Zamówień Starostwa Powiatowego w Bolesławcu).

W dniu 6 kwietnia wpłynął wniosek ZOZ Bolesławiec o dotacje w wysokości 800 tys. zł na zadanie: „Przebudowa budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu obejmująca przystosowanie pomieszczeń oddziałów szpitalnych do udzielenia świadczeń pacjentom z podejrzeniem zarażenia lub hospitalizowanych w związku z zarażeniem COVID-19”.

Zakres zadania obejmuje : prace budowlane, roboty ziemne, montażowe i instalacyjne, tj. m.in.: wznoszenie ścian działowych, przebudowę pomieszczeń, , tworzenie śluz, montaż doświetli i przegród, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje i rozbudowę instalacji, w tym sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej, przywoławczej, gazów medycznych.

8 kwietnia wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego złożył stosowny wniosek na Zarząd Powiatu Bolesławieckiego. Tego samego dnia odbył się Zarząd, który zatwierdził wprowadzenie zmian w zakresie planu wydatków budżetowych na rok bieżący.

Umowa nr ORG.169/20 o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: ”Przebudowa budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu obejmująca przystosowanie pomieszczeń oddziałów szpitalnych do udzielenia świadczeń pacjentom z podejrzeniem zarażenia lub hospitalizowanych w związku z zarażeniem COVID-19” została podpisana z datą 8 kwietnia 2020r.

10 kwietnia – wpłynęła informacja ZOZ w Bolesławcu o możliwości otrzymania środków publicznych na inwestycje w maksymalnej wysokości 97% wartości kosztów koniecznych do realizacji inwestycji.

16 kwietnia – zgodnie z warunkami umowy dotacja w wysokości 800.000, 00 zł. została wypłacona.

Rozliczenie dotacji zostanie dostarczone do dnia 23 grudnia 2020r.

Dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego:

Na skutek podejmowanych przeze mnie i Zarząd Powiatu Bolesławieckiego działań udało się pozyskać dla szpitala powiatowego następujące dotacje:

 • dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – przeznaczona na zakupy inwestycyjne
  Kwota dotacji 1.363.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące, 00/100) przeznaczona na zakup:
  • respiratorów do wentylacji inwazyjnej,
  • respiratorów do wentylacji nieinwazyjnej typu AIRVO 2,
  • kardiomonitorów wyposażone w pomiar funkcji życiowych i pulsoksymetrii,
  • defibrylatora,
  • urządzenia do terapii nerkozastępczej,
  • respiratora transportowego,
  • kardiomonitora transportowego,
  • bronchoskopu anestezjologicznego,
  • aparatu usg do procedur przyłóżkowych,
  • łóżek intensywnej terapii,
  • USG specjalistycznego do zakładania wkłuć naczyniowych i wykonywania blokad nerwów obwodowych,
  • wideolaryngoskopu do trudnej intubacji.

W związku z tą dotacją Powiat Bolesławiecki zawarł z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu umowę nr ORG.139/20 z dnia 11 marca 2020 r.

 • dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – przeznaczona na wydatki bieżące.
  Kwota dotacji 574.993,00 zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy, 00/100) przeznaczona na zakup:
  • kombinezonów ochronnych TYVEK,
  • masek z filtrem FFP3,
  • fartuchów flizelinowych,
  • masek flizelinowych 3-warstwowych,
  • fartuchów z folii,
  • rękawic nitrylowych rozm. S,M,L,XL,
  • czepków damskich flizelinowych,
  • czepków męskich flizelinowych,
  • gogli ochronnych,
  • ochraniaczy na buty,
  • ochraniacze na buty długich,
  • środków do dezynfekcji rąk skiman soft 500 ml,
  • płynów do mycia rąk serman sensitive 500 ml,
  • płynów do dezynfekcji pomieszczeń x 100 ml,
  • tabletek do dezynfekcji x 300,
  • płynów do dezynfekcji powierzchni 6l,
  • ssaków elektrycznych przenośnych,
  • wózka reanimacyjno-anestezjologicznego,
  • pomp infuzyjnych.

W związku z tą dotacją Powiat Bolesławiecki zawarł z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu umowę nr ORG.140/20 z dnia 11 marca 2020 r.

 • dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – wydatki bieżące – zakup środków do ochrony osobistej, tj. kombinezonów TYCHEM F, półmasek o klasie filtra FFP3 oraz gogli.

Kwota dotacji 76.180,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt, 00/100).

W związku z tą dotacją Powiat Bolesławiecki zawarł z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu umowę nr ORG.147/20 z dnia 27 marca 2020 r.

Wydatki z budżetu powiatu poniesione przez Powiat Bolesławiecki na potrzeby zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”

 • 66 133,15 zł z przeznaczeniem na zakup 5 szt. rolek o powierzchni 7392 m2 włókniny polipropylenowej 100% o gramaturze 50g, szerokości 320 cm oraz 120 szt. płynu dezynfekującego o pojemności 5 l Bomasept od "PPHU MEDUZA Grzegorz Przystarz" z siedzibą w Bolesławcu
 • 2 202,63 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do przystosowania pomieszczeń – miejsc kwarantanny dla minimum 50 osób na terenie Powiatu Bolesławieckiego od "SERWIS-PAK Roman Sobolski" z siedzibą w Bolesławcu
 • 20 545,92 zł z przeznaczeniem na zakup 6 szt. rolek o powierzchni 4800 m2 włókniny polipropylenowej 100% o gramaturze 35g, szerokości 320 cm od "PPHU MEDUZA Grzegorz Przystarz" z siedzibą w Bolesławcu
 • 126 718,91 zł z przeznaczeniem na uszycie 4.259 szt. kombinezonów oraz 13.100 szt. maseczek ochronnych przez "Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EDIR" S.C." z siedzibą w Bolesławcu
 • 800 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na realizację zadania pn. ”Przebudowa budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu obejmująca przystosowanie pomieszczeń oddziałów szpitalnych do udzielania świadczeń pacjentom z podejrzeniem zarażenia lub hospitalizowanych w związku z zarażeniem COVID-19”.
 • 132 692,40 zł z przeznaczeniem na uszycie 6.220 sztuk kombinezonów oraz 2.100 sztuk maseczek ochronnych przez "Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EDIR" S.C." z siedzibą w Bolesławcu.

Łącznie z budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rzecz zapobiegania i zwalczania choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-COV-2 przekazano dotychczas kwotę 1 148 293,01 zł

Powołanie osoby do stwierdzania zgonów i ich przyczyn oraz wystawiania kart zgonów na terenie Powiatu Bolesławieckiego (koronera):

W związku z zakładanym wzrostem występowania przypadków śmiertelnych, będących efektem choroby COVID-19 wydałem Zarządzenie nr 86.VI/20 Starosty Bolesławickiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania osoby do stwierdzania zgonów i ich przyczyn oraz wystawiania kart zgonów na terenie Powiatu Bolesławieckiego.

Powyższe podyktowane było koniecznością zapewnienia realizacji obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.). Podjęte działania miały na celu usprawnienie realizacji czynności stwierdzania zgonów i ich przyczyn w drodze oględzin oraz wystawianie kart zgonów, w szczególności w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19:

Konsekwencją zarządzenia było zawarcie umowy z lekarzem medycyny nr ORG.146/20 z dnia 27 marca 2020 r.

Z uwagi na złożoną przez lekarza świadczącego usługi rezygnacją wydałem Zarządzenie nr 87.VI/20 Starosty Bolesławickiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania osoby powołanej do stwierdzania zgonów i ich przyczyn oraz wystawiania kart zgonów na terenie Powiatu Bolesławieckiego. Wskutek czego nastąpiło rozwiązanie umowy nr ORG.146/20 z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Następnie wydałem Zarządzenie nr 88.VI/20 Starosty Bolesławieckiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania osoby do stwierdzania zgonów i ich przyczyn oraz wystawiania kart zgonów na terenie Powiatu Bolesławieckiego. Na skutek czego zawarta została umowa z lekarzem medycyny nr ORG.162/20 z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Zapewnienie miejsc kwarantanny.

Na mocy przywoływanego Zarządzenia nr 540 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 października 2019 r. na Starostę Bolesławieckiego nałożony został obowiązek rozwijania miejsc kwarantanny i zapewnienia funkcjonowania obiektu w czasie odbywania kwarantanny.

Na podstawie polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2020 r., powołującego się na art. 11. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Starosta Bolesławiecki w dniu 10 marca 2020 r. utworzył na terenie powiatu bolesławieckiego dwa miejsca kwarantanny zbiorowej na łączną ilość 55 osób.

Pierwsze miejsce kwarantanny zbiorowej znajduje się w pawilonie nr 9 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na łączną liczbę 30 osób.

Drugie (rezerwowe) miejsce kwarantanny zbiorowej wyznaczone zostało w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Bolesławcu przy ul. Spacerowej 24, na łączną liczbę 25 osób.

Obiekty, które zostały wyznaczone na kwarantannę zbiorową są przeznaczone dla osób, które przekroczyły granicę, i nie mają gdzie jej odbyć w ciągu pierwszych 14 dni pobytu w Polsce.

Do chwili obecnej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu odbyło 11 osób. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji do chwili obecnej nie uruchomiono miejsc kwarantanny.

Powstałe koszty związane z utworzeniem i obsługą miejsc kwarantanny zbiorowej w powiecie bolesławieckim pokrywane są z budżetu Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie porozumienia nr 1/BZ/BOL/COVID-19/2020 zawartego w dniu 17 kwietnia 2020 r.

Koszty związane z utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej w Szpitalu Wojewódzkim wynoszą 125 zł. za osobo-dobę, z czego 120 zł przeznaczone na obsługę miejsca kwarantanny. Pozostała kwota przeznaczana jest na poniesione koszty związane z zakupem środków czystości dla osób tam przebywających.

Wg danych z dnia 11 maja 2020 r. na godz. 12:00 na kwarantannie domowej w powiecie bolesławieckim przebywa 510 osób, z czego 184 nadzorowanych jest poprzez aplikację. Z ogólnej liczby osób przebywających na kwarantannie domowej 174 osób skierowanych zostało przez sanepid. Na chwilę obecną potwierdzonych jest 148 przypadków koronawirusa.

Wsparcie wojska.

Na podstawie polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia, powołującego się na art. 11. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, w celu zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 dot. wydzielenia doraźnych miejsc noclegowych oraz zabezpieczenia wyżywienia dla Sił Zbrojnych RP biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID – 19 Starosta Bolesławiecki zapewnił miejsca noclegowe w Bursie Szkolnej przy ul. Ogrodowe 7 w Bolesławcu dla 19 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy skierowani zostali do powiatu bolesławieckiego w celu wsparcia działań Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Wyżywienie zakwaterowanych żołnierzy zorganizowano na bazie 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu.

Na podstawie polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia, powołującego się na art. 11. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, w celu zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 dot. wydzielenia doraźnych miejsc noclegowych oraz zabezpieczenia wyżywienia dla Sił Zbrojnych RP biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID – 19 Starosta Bolesławiecki zapewnił miejsca noclegowe w Bursie Szkolnej przy ul. Ogrodowe 7 w Bolesławcu dla dodatkowych 5 żołnierzy, którzy zostali skierowani do pomocy w realizacji zadań Szpitala Powiatowego. Wyżywienie zabezpieczono również na bazie 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu.

Łączna ilość wspomagających żołnierzy:

 • 19 żołnierzy WOT – od 05.04.2020 do nadal
 • 5 żołnierzy (podchorążych) – od 13.04.2020 do 04.05.2020

Koszty związane z pobytem w/w żołnierzy poniesione zostaną z budżetu Wojewody Dolnośląskiego. Dzienny koszt pobytu w Burskie szkolnej oszacowano na 10 zł.

Dystrybucja środków dezynfekcyjnych.

W dniu 05.05.2020 r. Powiat Bolesławiecki otrzymał od Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu 1620 l płynu dezynfekcyjnego (kartony 3x5l). Na chwilę obecną rozdysponowano 560 l dla placówek oświatowych, które zostały otwarte 6 maja i planowane są do otwarcia w dniach 11 i 18 maja 2020 r. Placówki, które planowane są do otwarcia w dniu 25.05.2020 r. otrzymają płyny dezynfekcyjne w najbliższych dniach. Środki dezynfekcyjne zostały dostarczone przez żołnierzy WOT od Wojewody Dolnośląskiego.

Inne formy pomocy.

Ponadto informuję Państwa Radnych, że Starostwo Powiatowe w Bolesławcu wspomaga w wypadku zgłaszanych potrzeb dyrekcji pracę administracji szpitala powiatowego, poprzez oddelegowanie pracowników Starostwa Powiatowego do prac administracyjnych na rzecz szpitala.

Starostwo Powiatowe dystrybuuje również środki ochrony indywidualnej dla gmin, w szczególności dla działających na obszarze gminy służb (policja, straż).

W dniu 11 maja br. odbyłem rozmowę z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim. Wojewoda poinformował mnie o tym, że podjął decyzję o przekazaniu Powiatowi Bolesławieckiemu kwoty 450 000,00 zł tytułem refundacji nakładów poniesionych na prace inwestycyjne w SP ZOZ w Bolesławcu. Oprócz dotacji dla szpitala powiatowego Wojewoda Dolnośląski przekaże Powiatowi Bolesławieckiemu 50 000,00 zł na wsparcie prac budowlanych w Szpitalu Wojewódzkim w Bolesławcu. Ustaliłem również z Panem Wojewodą, że oddeleguję pracowników Starostwa do wsparcia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu.

Starosta Bolesławiecki
Tomasz Gabrysiak

tekst zlecony