Odbyła się 12 sesja Rady Miasta Bolesławiec

Odbyła się 12 sesja Rady Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec 30 października 2019 r. odbyła się dwunasta sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl sesja rm

Rada podjęła dwie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczyły one terenów zlokalizowanych w kwartałach ulic: Żołnierzy Wyklętych – Powstańców Warszawy – Warszawska – Gdańska – część „A”; Grunwaldzka – Zgorzelecka – Szkolna – Armii Krajowej. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczyła terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok – Ptasia – Storczyków.

W związku z rozbudową osiedla mieszkaniowego w zachodniej części miasta oraz koniecznością nadawania numerów porządkowych dla nowo wybudowanych nieruchomości uchwalono nazwy ulic: „Jastrzębia” i „Wilcza”. Ulice zlokalizowane są w rejonie ulic Sokolej, Łowieckiej i Gajowej.

Radni dokonali zmian w dotychczasowej uchwale w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. Zmiany wynikają z faktu, iż 4 października weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

W związku z porozumieniem intencyjnym pomiędzy Powiatem Bolesławieckim a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji zadania pn. „Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu” radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu. Na realizację remontu mostu w tegorocznym budżecie miasta zostały zabezpieczone środki w wysokości 125 000 zł.

Radni uchwalili zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w budżecie miasta na 2019 r. Plan dochodów po zmianach wynosi 194 795 541,77 zł, plan wydatków: 189 553 478,93 zł. Zmiany nastąpiły również w uchwale w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad ich promocji i wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Podczas XII sesji rada uznała, że wniesiona 26 sierpnia 2019 r. przez pana Konrada Cezarego Łakomego, radcę prawnego z Kancelarii Radcy Prawnego CASUS NOSTER z siedzibą w Lublinie, petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

Trzy uchwały podjęto w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawiono bez dalszego biegu. Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników stwierdził, że zgłoszenia dwóch kandydatów na ławnika w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 §4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. nie zawierają wystarczającej liczby podpisów obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy miejskiej Bolesławiec.

Natomiast zgłoszenie jednego kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Bolesławcu, wpłynęło do Rady Miasta Bolesławiec 1 lipca 2019, a więc po upływie terminu, o którym mowa w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Rada Miasta Bolesławiec wybrała trzech kandydatów: Dominikę Teresę Klementowicz, Romana Józefa Kowalika, Dorotę Matusiak. Rada dokonała wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bolesławcu w osobach: Janusz Janik, Eugenia Wolak, Monika Barbara Wawrzynowska, Magdalena Olga Konieczna, Bożena Miś. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Bolesławcu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrano Barbarę Elżbietę Ratajczak.

Podjęcie uchwał poprzedziły informacje prezydenta Bolesławca i przewodniczącego RM o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym oraz analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Bolesławiec, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi, a także analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Bolesławiec. Podczas sesji przyjęto również informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

tekst zlecony