Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na październikowej sesji

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na październikowej sesji
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 30 października, o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41, II p., sala nr 201 – odbędzie się XII sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl sesja rm

Porządek obrad XII sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XII sesji.
3. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 września 2019 r. oraz XI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 8 października 2019 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na X sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 września 2019 r.
5. Informacje:
         5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
         5.1.1. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Bolesławiec, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi
         5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
         5.2.1. Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Bolesławiec.
6. Projekty uchwał Rady Miasta:
         6.1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych – Powstańców Warszawy – Warszawska – Gdańska w Bolesławcu – część „A”
         6.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka – Zgorzelecka – Szkolna – Armii Krajowej w Bolesławcu
         6.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok – Ptasia – Storczyków w Bolesławcu
         6.4. w sprawie nadania nazwy „ulica Jastrzębia” na terenie miasta Bolesławiec
         6.5. w sprawie nadania nazwy „ulica Wilcza” na terenie miasta Bolesławiec
         6.6. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu na okres przekraczający rok budżetowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Bolesławiec
         6.7. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019
         6.8. zmieniająca uchwałę nr XLIV/453/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
         6.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu
         6.10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec
         6.11. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
         6.12. w sprawie zmiany uchwały nr VII/83/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad ich promocji i wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty
         6.13. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
         6.14. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (Pan Mariusz Zamkotowicz)
         6.15. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (Pan Kazimierz Łomotowski)
         6.16. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (Pan Łukasz Klimowski)
         6.17. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
7. Sprawy organizacyjne:
         7.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
8. Zamknięcie sesji.

tekst zlecony