Absolutorium dla Piotra Romana i raport o stanie miasta Bolesławiec

Absolutorium dla Piotra Romana i raport o stanie miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Za udzieleniem absolutorium prezydentowi Piotrowi Romanowi opowiedziało się 17 radnych, bez głosów „przeciw” i przy 4 głosach wstrzymujących się. Absolutoriom dla prezydenta poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
istotne.pl piotr roman, absolutorium

26 czerwca 2019 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Piotrowi Romanowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Radni podjęli uchwałę po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonym „Raportem o stanie miasta Bolesławiec” za 2018 i debacie w tym temacie. Raport jest źródłem wiedzy o działalności samorządu miejskiego, o Bolesławcu oraz zmianach zachodzących w obszarach aktywności mieszkańców.

Raport został opracowywany na podstawie materiałów z wydziałów Urzędu Miasta Bolesławiec, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek, w których udziały ma Gmina Miejska Bolesławiec. Raport zawiera roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta, odzwierciedlając tym samym działalność samorządu oraz rozwój Bolesławca.

Absolutorium poprzedziło również udzielenie wotum zaufania prezydentowi Bolesławca oraz sprawozdania, opinie i stanowiska klubów radnych:

 1. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok i sprawozdanie finansowe
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego
 3. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
 4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2018 rok
 5. stanowiska klubów radnych.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. Dokonując zmian w uchwale budżetowej, Prezydent Miasta działał w tym zakresie w granicach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta oraz własnych kompetencji wynikających z obowiązujących przepisów. Opinia Komisji Rewizyjnej jest również pozytywna. Przy wykonywaniu budżetu Prezydent Miasta kierował się zasadami określonymi w rozdziale „Zasady gospodarowania środkami publicznymi” Ustawy o finansach publicznych:

 • przestrzegał zakazu przekazywania środków publicznych pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imiennie wymienionych wydatków (budżet obejmuje całość pobieranych wpływów oraz dokonywanych wydatków i rozchodów)
 • stosował zasady powszechności i równości w dostępie do realizacji zadań publicznych (np. udzielanie dotacji z budżetu różnym podmiotom bez względu na ich przynależność sektorową – sektor publiczny lub niepubliczny)
 • wydatkował środki publiczne zgodnie z celami i maksymalnymi limitami ustalonymi w uchwale budżetowej oraz w planie finansowym w sposób celowy, oszczędny, efektywny, przestrzegając zasad legalności, rzetelności, jawności i przejrzystości
 • zaciągał zobowiązania zgodnie z kwotami ustalonymi w planie wydatków na 2018 rok i z udzielonymi przez Radę Miasta upoważnieniami
 • przyznawał środki publiczne na realizację zadań, przygotowując oferty niezawierające znamion czynów nieuczciwej konkurencji (niezależnie od statusu podmiotu wnioskującego o przyznanie środków publicznych)
 • lokował wolne środki na rachunkach bankowych poza bankiem prowadzącym obsługę bankową, uzyskując korzystniejsze warunki
 • udzielał ulg dotyczących należności pieniężnych, stosując obowiązujące przepisy (KPA, ordynacja podatkowa, uchwały Rady Miasta Bolesławiec).

Za udzieleniem absolutorium prezydentowi Piotrowi Romanowi opowiedziało się 17 radnych, bez głosów „przeciw” i przy 4 głosach wstrzymujących się. Absolutoriom dla prezydenta poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

tekst zlecony