Prawdziwa nauka zdalna w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu

Prawdziwa nauka zdalna w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu
fot. pixabay.com/janeb13 Każda klasa ma minimum cztery lekcje dziennie online. Nauczyciele z „dwójki” korzystają z bezpłatnej platformy Microsoft Teams, dzięki czemu zapewniony został bezpośredni kontakt nauczycieli z uczniami. Dzieci wykluczone ze zdalnej nauki, około 20 osób, otrzymują pakiety do domu.
istotne.pl sp2 bolesławiec

Mija drugi miesiąc nauczania na odległość. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa postawiła przed szkołami nieznane dotąd wyzwanie, z którym znakomicie poradziła sobie Szkoła Podstawowa nr 2. Od pierwszego dnia po zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkołach, rozpoczęły się lekcje prowadzone przez nauczycieli na platformie Microsoft Teams, online, dzięki czemu zapewniony został bezpośredni kontakt nauczycieli i uczniów, a rodzice byli informowani o wszelkich działaniach za pomocą e-dziennika i szkolnej strony internetowej.

– W momencie kiedy zapadła decyzja MEN o zdalnym nauczaniu, przystąpiliśmy do działania – mówi Ewa Szajwaj. – Platforma Teams nie była dla nas nowością. Od grudnia, dzięki naszemu informatykowi Piotrowi Korczowskiemu, byliśmy zalogowani do Microsoftu 365. Każdy nauczyciel i uczeń miał loginy i hasła. Uczniowie na lekcjach informatyki (kl. 5-8) uczyli się obsługi platformy. Mieliśmy więc ułatwione zadanie. 26 marca cała szkoła rozpoczęła edukację zdalną – online, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, skończywszy na klasach ósmych. Jestem zafascynowana tą platformą i możliwościami, jakie posiada. Uczę matematyki i nie wyobrażałam sobie innego wyjścia. Jak mam uczyć matmy? Zadając linki i przerzucając odpowiedzialność na rodziców? Przerobiłam plan lekcji, dostosowałam go do możliwości dzieci, żeby ich nie obciążać. Podzieliliśmy plan na tzw. „onliny” i „offlainy”. Zmotywowałam swoje koleżanki i kolegów i ruszyliśmy – mówi nauczycielka Ewa Szajwaj.

Mając świadomość, że w tak trudnej sytuacji wiele osób, również dorosłych, potrzebuje wsparcia, zorganizowane zostało dla rodziców spotkanie online z psycholożką z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego dr Alicją Keplinger pod hasłem: „Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi w dobie koronawirusa”, podczas którego uczestnicy mieli również możliwość indywidualnej rozmowy z prowadzącą, która, co warto podkreślić, pracowała w tym przypadku w ramach wolontariatu.

Niezwykle istotne jest to, że dzięki sprawnym działaniom bardzo duża grupa uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych od razu została objęta opieką nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne, którzy, oprócz udziału w każdej lekcji, pracują z dziećmi również indywidualnie.

Wszyscy nauczyciele wciąż doskonalą swoje umiejętności z zakresu posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, pracą w chmurze, doskonalą swój warsztat pracy w tym obszarze dzięki samokształceniu oraz udziałowi w licznych szkoleniach online, a we wrześniu bieżącego roku w ramach dzielenia się wiedzą z nauczycielami innych bolesławieckich placówek Szkoła Podstawowa nr 2 rozpocznie realizację matematyczno-informatycznego projektu „Uczę siebie – ucząc innych” (koordynowanego przez: S. Łukasiewicz-Nawieśniak, B. Pełkę i A. Szulc-Jednoróg). Będzie to możliwe dzięki uzyskanej z mBanku dotacji finansowej w wysokości 10838 zł.

Działania rozpoczną się szkoleniem dla nauczycieli w PCEiKK, a następnie uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach, podczas których wykorzystają metodę eksperymentu, aplikacje e-learningowe i gry dydaktyczne, zdobędą przy tym wiedzę z zakresu bankowości, a nowatorskie lekcje zostaną nagrane i udostępnione pedagogom z innych bolesławieckich placówek. Baza dydaktyczna szkoły zostanie wzbogacona o pomoce dydaktyczne i oprogramowanie multimedialne.

Mimo pandemii, w Szkole Podstawowej nr 2 realizowane są również inne projekty. Pierwszy z nich, który będzie kontynuowany również w przyszłym roku szkolnym (współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji) pod nazwą: „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” skupiony jest wokół pomocy uczniom – obywatelom państw trzecich lub mającym polskie pochodzenie w adaptacji w nowym środowisku oraz zwiększania świadomości na temat zjawiska migracji i korzyści płynących z obecności różnych grup cudzoziemców w społeczeństwie.

Projekt zapewnia różne formy wsparcia (zajęcia z j. polskiego, przyrody, matematyki; sportowe, plastyczne, kulinarne; wsparcie psychologiczno-pedagogiczne), obecnie również w formie zdalnej, a baza szkoły została dzięki niemu wzbogacona o pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Wzorcowa realizacja działań została potwierdzona podczas kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Za koordynację projektu odpowiada S. Łukasiewicz-Nawieśniak. Uczniowie uczestniczą również w następujących projektach: „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” (współpraca Gminy Miejskiej Bolesławiec i Starostwa Powiatowego ze Starostwem w Bautzen), „Nauka jako przygoda” (koordynowany przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) oraz działaniach realizowanych we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu). W szkole za koordynację tych przedsięwzięć odpowiada A. Szulc-Jednoróg.
Wszystkie te działania sprawiają, że mimo trudnej sytuacji, udaje się sprawnie realizować wyznaczone szkole zadania.