materiał promocyjny

PKS w Bolesławcu: ogłoszenie o przetargu

budynek
fot. PKS Bolesławiec Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec), [KRS 0000047422, NIP 6120004311, REGON 230466861] ogłasza:
istotne.pl 86 przetarg, pks bolesławiec

Reklama

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 64/17 o powierzchni 0,1667 ha oraz własności położonego na tej działce budynku biurowego o powierzchni użytkowej 2.171 m2 i kubaturze 8.880 m³, wpisanych w księdze wie-czystej KW Nr JG1B/00009041/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział V Ksiąg Wieczystych, położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8.

Cena wywoławcza 2 833 000,- zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych)

Transakcja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT.

Przetarg odbędzie się dnia 4 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Modłowa 8, 59–700 Bolesławiec.

Warunkiem przystąpienia do przetargu, jego przeprowadzenia i nabycia nieruchomości są następujące:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 3 stycznia 2019 r. wadium w wysokości 10% wartości netto bezpośrednio na konto BGŻ BNP Paribas O/ w Bolesławcu 62 1600 1462 0008 0315 9389 3039.

Za datę uiszczenia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego j/w.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez osobę:

1. która nie wygra przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio:

  • odwołania przetargu
  • zamknięcia przetargu
  • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

2. która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 ze zm.).

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Po ustaniu zgłaszania postąpień i trzykrotnego wywołania najwyższej ceny nastąpi zamknięcie przetargu a następnie ogłoszenie danych podmiotu, który przetarg wygrał.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

O terminie podpisania aktu notarialnego Nabywca zostanie powiadomiony na piśmie.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

Z uwagi na konieczność rozwiązania umów z najemcami lokali biurowych oraz adaptacji pomieszczeń zamiennych wydanie nieruchomości Nabywcy nastąpi w ciągu 6 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.

Na żądanie Nabywcy może być zawarta w formie aktu notarialnego przedwstępna umowa sprzedaży określająca m.in. warunki udostępnienia budynku nabywcy w okresie do wydania nieruchomości w celu wykonywania robót budowalnych.

Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można w PKS w Bolesławcu Sp. z o.o., ulica Modłowa 8, telefonicznie pod numerem 75 644 23 11 – pani Maria Grzegorzewska.

Ogłaszający dopuszcza możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym do jego ogłoszenia.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w granicach działek o numerach 92/9 o powierzchni 0,1607 ha, 92/10 o powierzchni 0,1963 ha i 92/13 o powierzchni 0,2157 ha, o łącznej powierzchni 0,5727 ha położonego w Bolesławcu przy ulicy Wesołej wpisanego w księdze wieczystej KW Nr JG1B/00037713/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział V Ksiąg Wieczystych.Cena wywoławcza 1 866 000,- zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się dnia 3 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki,
ul. Modłowa 8, 59–700 Bolesławiec.

Warunkiem przystąpienia do przetargu, jego przeprowadzenia i nabycia nieruchomości są następujące:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 2 stycznia 2019 r. wadium w wysokości 10% wartości netto bezpośrednio na konto
BGŻ BNP Paribas O/ w Bolesławcu 62 1600 1462 0008 0315 9389 3039.

Za datę uiszczenia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego j/w.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez osobę:
1. która nie wygra przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio:

  • odwołania przetargu
  • zamknięcia przetargu
  • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

2. która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 ze zm.).

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości, w tym treścią wpisanych w księdze wieczystej nr JG1B/00037713/9 informacji o prawie dzierżawy przez okres 25 lat wg treści umowy dzierżawy z dnia 29 listopada 2016 roku oraz prawie pierwokupu na rzecz Pawła Mieczysława Ciastowicza syna Seweryna i Teresy oraz Jerzego Olszewskiego syna Jerzego i Teresy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Po ustaniu zgłaszania postąpień i trzykrotnego wywołania najwyższej ceny nastąpi zamknięcie przetargu a następnie ogłoszenie danych podmiotu, który przetarg wygrał.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

O terminie podpisania aktu notarialnego Nabywca zostanie powiadomiony na piśmie.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można w PKS w Bolesławcu Sp. z o.o., ulica Modłowa 8, telefonicznie pod numerem 75 644 23 11 – pani Maria Grzegorzewska.

Ogłaszający dopuszcza możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym do jego ogłoszenia.

Reklama