Ponad tysiąc zł renty dla ucznia

Ponad tysiąc zł renty dla ucznia
fot. Krzysztof Gwizdała Wszyscy uczniowie i studenci muszą jednak pamiętać o tym, żeby zawiadomić ZUS, że nadal się uczą, lub o tym, że do szkoły przestali chodzić. Jeśli tego nie zrobią, Zakład przestanie im wypłacać rentę lub każe zwrócić to, co już wypłacił w czasie, gdy ktoś pożegnał się ze szkołą.
istotne.pl pieniądze, zus, renta

Renta jest wypłacana w czasie roku szkolnego, łącznie z wakacjami. Uczniowie szkół ponadpodstawowych rentę dostają co miesiąc do końca sierpnia, a studenci do końca września danego roku akademickiego – o ile szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu nie ujmą całościowego terminu trwania nauki, na przykład 3-letniego, 2-letniego itp.

Gdy to zrobią, ZUS wypłaca rentę przez cały ten czas, kontrolując jednak, czy nauka jest kontynuowana. W pozostałych przypadkach, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć w ZUS wniosek o jej kontynuowanie wraz z zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni.

– Dlatego aby kolejne świadczenie wypłacone zostało jeszcze we wrześniu, uczniowi, lub w październiku, studentowi, warto wniosek złożyć wcześniej. Składając wniosek z opóźnieniem, ryzykujemy utratę wypłaty – mówi Iwona Kowalska, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. – Gdy student zrobi to dopiero pod koniec października, dostanie jeszcze rentę za październik. Gdy jednak spóźni się z wnioskiem o cały miesiąc i złoży go dopiero w listopadzie, wtedy rentę rodzinną za październik straci – przestrzega.

Jak uniknąć zawieszenia wypłaty?

Uczeń, który ukończył szkołę średnią i dostał się na studia, aby uniknąć zawieszenia wypłaty renty za wrzesień, zaświadczenie z uczelni musi dostarczyć najpóźniej do końca września. Formalny dokument informujący, że jest studentem danej uczelni, musi potem koniecznie donieść na początku października. Jeśli uprawniony do renty przestanie się uczyć, ma obowiązek zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał oddać nienależnie otrzymaną rentę wraz z odsetkami.

Komu przysługuje renta rodzinna?

– Przypomnę, że renta rodzinna przysługuje bliskim zmarłego, jeśli był on emerytem, rencistą lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Albo jeśli pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – wyjaśnia Iwona Kowalska.

Kto może dostać rentę?

Rentę tę mogą dostać m.in.

  • dzieci ubezpieczonego zmarłego
  • dzieci jego małżonka lub te przysposobione.

Prawo do renty rodzinnej mają również wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie. (Przed osiągnięciem przez nie pełnoletności – co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, chyba że była ona skutkiem wypadku).

Kiedy rzeczywiście dostaną rentę?

Rentę dostaną jednak tylko wówczas, jeśli nie otrzymują jej po rodzicach albo ci ostatni nie są w stanie ich utrzymać. Prawo to będą miały także wtedy, gdy zmarły lub jego małżonek zostali ustanowieni ich opiekunami prawnymi.

Jak długo będzie wypłacana renta?

Rentę rodzinną wypłaca ZUS dzieciom zmarłego – do momentu skończenia przez nie 16 lat. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, będzie dostawało rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. (Chyba że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie można jeszcze pobierać do końca roku akademickiego).

Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Gdy uprawnionych jest kilku, świadczenie dzielone jest w równych częściach pomiędzy nich. Jedna osoba dostanie 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dwie – 90 proc. świadczenia do podziału, a trzy i więcej osób – 95 proc. świadczenia do równego podziału między nimi.

Jaka jest najniższa renta rodzinna?

Aktualna wysokość najniższej renty rodzinnej to 1029,80 zł. Jeśli rentę rodzinną dostaje dziecko, którego oboje rodzice nie żyją, dostanie ono jeszcze dodatek dla sierot zupełnych w wysokości – 405,67 zł.

O czym musimy informować ZUS, jeśli pobieramy rentę?

  • o osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia
  • o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku
  • o zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
  • o pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy; bądź renty socjalnej
  • o zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat.