Akcja Zima. Gdzie szukać pomocy?

Akcja Zima. Gdzie szukać pomocy?
fot. www.sxc.hu Urząd Miasta Bolesławiec informuje, do kogo osoby potrzebujące mogą się tej zimy zwrócić o pomoc.
istotne.pl akcja, um bolesławiec, mops bolesławiec

Akcja Zima. Gdzie szukać pomocy? Urząd Miasta Bolesławiec informuje, do kogo osoby potrzebujące mogą się tej zimy zwrócić o pomoc.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

 1. Osoby bezdomne mają możliwość korzystania z całodobowego schroniska dla mężczyzn prowadzonego przez PCK mieszczącego się w Bolesławcu przy al.Tysiąclecia 32 d/4 (schronisko na 35 miejsc, zgodnie z zawartym porozumieniem dla mieszkańców Bolesławca zagwarantowanych jest 18 miejsc, 17 dla mieszkańców Gminy Wiejskiej). Osoby w nim przebywające mają zapewnione:
  • dach nad głową
  • pełne wyżywienie
  • zaopatrywane są w odzież, bieliznę osobistą oraz środki czystości i higieny osobistej
  • w razie konieczności zakupu leków przyznaje tym osobom zasiłki celowe na ich wykup
  Działalność Schroniska jest dofinansowywana z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Wiejskiej Bolesławiec:
 2. w celu zabezpieczenia ciepła w okresie zimowym osobom i rodzinom, które nie są w stanie we własnym zakresie zabezpieczyć ww. potrzeb, tut. ośrodek udziela pomocy w postaci zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na zakup opału lub na opłacenie rachunków za ogrzewanie gazowe i elektryczne na sezon grzewczy 2018/2019
 3. zainteresowani mieszkańcy Bolesławca mają możliwość nieodpłatnego uzupełnienia braków w odzieży w siedzibie tut. ośrodka, który udziela również pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych z przeznaczeniem na zakup obuwia, bielizny i odzieży zimowej oraz leków
 4. osoby starsze i samotne, osoby niepełnosprawne, które z różnych przyczyn wymagają pomocy innych osób, są objęte pomocą w miejscu zamieszkania w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tych usług zabezpieczane są codzienne potrzeby życiowe, w tym również opieka higieniczna i zalecana przez lekarza pielęgnacja. Wniosek o udzielenie pomocy w postaci usług opiekuńczych można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu: ul. Cicha 7; tel. 75 645 78 23, e-mail: [email protected]
 5. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bolesławiec z 29.01.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz warunków odpłatności za przyznana pomoc oraz Uchwałą Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje pomoc – przy ścisłej współpracy z pedagogami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ajentami stołówek szkolnych – w formie opłacania obiadów w szkole dla uczniów z rodzin najuboższych oraz o niskich dochodach.
  Osobom dorosłym udzielana jest również pomoc w postaci gorącego posiłku w formie wykupu gorącego posiłku w stołówkach szkolnych lub zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.
  Udzielana jest również (na podstawie decyzji administracyjnej) pomoc, szczególnie osobom niepełnosprawnym, z brakiem zaplecza kuchennego, w postaci wykupu i dowozu gorącego posiłku do miejsca zamieszkania.
 6. przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja – Bolesławiecka Bazylika Maryjna ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec (tel. 75 646 63 50, 75 646 63 51, 75 646 63 52, 75 646 63 53; www.sanktuarium.boleslawiec.pl) znajduje się punkt Caritasu, z którym tut. ośrodek ściśle współpracuje przy realizacji programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc w ramach programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, określonej przesłankami z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.
  • dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 634 zł x 200% = 1.268 zł
  • dla osoby w rodzinie 514 zł x 200% = 1.028 zł
  W ramach realizacji Programu osobom i rodzinom spełniającym ww. kryteria wydaje produkty żywnościowe bezpłatnie.
 7. W centrum miasta przy kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Bolesławiec, pl. Zamkowy (telefon 75 735 11 10) funkcjonuje jadłodajnia parafialna, w której osoby i rodziny mogą otrzymać wsparcie w postaci gorącego posiłku i suchego prowiantu
 8. streetworker zatrudniony w tut. ośrodku pracuje w środowiskach osób bezdomnych, bezpośrednio dociera do osób bezdomnych, nawiązuje kontakt z podopiecznymi w ich własnym środowisku. Pracuje na ulicach, dworcach kolejowych, w parkach, na terenach ogródków działkowych, wszędzie tam, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy, monitorując środowiska wymagające wsparcia
 9. Tut. ośrodek systematycznie współpracuje z policją, strażą miejską w celu monitorowania zagrożonych środowisk, informuje o formach pomocy i zasadach jej udzielania oraz zachęca do skorzystania ze schronienia w placówkach
 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez współpracę z mediami i rozwieszenie 40 plakatów w miejscach rozpoznanych jako te gdzie najczęściej przebywają bezdomni, osoby starsze, niepełnosprawne upowszechnia informację o instytucjach udzielających pomocy potrzebującym (np. ZUS, przychodnie lekarskie, dworce PKP, PKS, TPD i inne)
 11. Realizowana przez pracowników socjalnych praca socjalna:
  • udzielanie informacji o możliwości uzyskania schronienia w schronisku znajdującym się na terenie Bolesławca
  • prowadzeniu rozmów z matkami na temat adekwatnego do pory roku ubioru dzieci oraz z osobami starszymi o pozostawaniu w lokalu mieszkalnym podczas wysokich mrozów
  • pomocy i pośrednictwie w załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach, w tym składania wniosków o przydział lokalu socjalnego, w zakładach gazowniczym i energetycznym, celem umożliwienia rozłożenia na raty płatności rachunków w okresie zimowym lub zapobieżenia wyłączeniu liczników z powodu niepłacenia należności przez rodziny ubogie
  • załatwianie spraw związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • nawiązywania i utrzymywania kontaktu z najbliższą rodziną
  • kompletowania dokumentów do zakładów opieki długoterminowej
  • pomoc w poszukiwaniu pracy
  • pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
  • nakłanianiu i mobilizowaniu do podjęcia leczenia uzależnień i wytrwania w abstynencji.

Straż Miejska w Bolesławcu

Planowane są, jak co roku, patrole mające na celu identyfikację miejsc przebywania osób bezdomnych oraz udzielanie ewentualnej pomocy. Patrole będą odbywane codziennie w godzinach porannych i wieczornych.