Jest praca w policji. Dla… informatyka

Jest praca w policji. Dla… informatyka
fot. MZ Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego inspektora Podzespołu Łączności i Informatyki Zespołu Wspomagającego. Proponowane wynagrodzenie: 2351,48 zł brutto.
istotne.pl policja

Główne obowiązki:

 • administrowanie i zarządzanie sprzętem informatycznym będącym na wyposażeniu KPP i podległych jednostkach w sposób zapewniający jego właściwe funkcjonowanie (urządzenia sieciowe, serwery, terminale, UKSP, stacje dostępowe, zestawy PC, drukarki)
 • rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników systemów informatycznych w Komendzie i jednostkach podległych
 • szkolenie użytkowników systemów informatycznych w Komendzie i jednostkach podległych
 • wykonywanie bieżących napraw serwisowych sprzętu informatycznego, kwalifikowanie sprzętu do napraw w punktach serwisowych oraz okresowe zabezpieczanie danych
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony eksploatowanych systemów łączności oraz środków szyfrowo-kodowych
 • likwidowanie uszkodzeń występujących w instalacjach wewnętrznych użytkowanych w Komendzie i jednostkach podległych
 • realizowanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie eksploatacji sprzętu łączności
 • prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych KPP w Bolesławcu w zakresie sprzętu informatyki, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiający ustalenie prawidłowych stanów i obrotów
 • wydawanie materiałów eksploatacyjnych
 • sporządzanie i przedstawianie zestawień sprzętu łączności i informatyki przeznaczonego do wybrakowania
 • okresowe wykonywanie czynności poprzedzających sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu informatyki
 • prowadzenie ewidencji prywatnego sprzętu i oprogramowania informatycznego użytkowanego w celach służbowych w Komendzie i jednostkach podległych
 • pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Komendzie w ramach zadań „pionu ochrony”
 • pełnienie funkcji lokalnego administratora LAN i szyfratora K-2 Lite w sieci PSTDN W Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze łączności i informatyki.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, Internet).

Wymagania pożądane

 • wykształcenie: wyższe teleinformatyczne
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Proponowane wynagrodzenie: 2351,48 zł brutto miesięcznie wynikające z kwoty bazowej 1873,84 zł i mnożnika 1,2549 kwoty bazowej + dodatek za wysługę lat. Dokumenty należy składać do 29 maja tego roku. Szczegóły na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.