Przepełnione kontenery w Szczytnicy i Raciborowicach. Władze gminy odpowiadają

Przepełnione kontenery w Szczytnicy i Raciborowicach. Władze gminy odpowiadają
fot. Czytelnik Zapełnione kontenery i wysypujące się z nich śmieci denerwują mieszkańców Szczytnicy i Raciborowic. Dlaczego tak się dzieje tłumaczą władze Gminy Warta Bolesławiecka.
istotne.pl warta bolesławiecka, śmieci, raciborowice, szczytnica

Mieszkańcy Raciborowic i Szczytnicy (Gmina Warta Bolesławiecka) zgłaszają nam problem z przeładowanymi kontenerami na odpady w ww. miejscowościach i pytają dlaczego śmieci aż się przesypują, a tak rzadko są odbierane? Czy nie można coś z tym zrobić, np. zwiększyć częstotliwość wywozu nieczystości, albo zwiększyć liczbę kontenerów na śmieci? Pytają także czy będzie kiedyś wprowadzona segregacja śmieci z prawdziwego zdarzenia? 

Powyższe pytania i zdjęcia przesłaliśmy do Gminy Warta Bolesławiecka. Oto odpowiedź Wójta Gminy Mirosława Haniszewskiego:

W odpowiedzi na e-mail z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie problemu z przepełnionymi pojemnikami do zbiórki odpadów informujemy, że:

1. Częstotliwość odbioru odpadów w Gminie Warta Bolesławiecka określa § 12 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XIV/130/16 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 28 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Warta Bolesławiecka, która określa następującą częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowy wielorodzinnej objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

  • papier, tektura – dwa razy w miesiącu,
  • metale i tworzywa sztuczne: w okresie od czerwca do sierpnia – dwa razy w miesiącu, a w pozostałym okresie – raz w miesiącu,
  • szkło i opakowania szklane – raz na dwa miesiące,
  • bioodpady, odpady ulegające biodegradacji – w sezonie letnim – dwa razy w miesiącu, a w sezonie zimowym – raz w miesiącu,
  • popioły z palenisk domowych – raz w miesiącu, przy czym przez sezon letni rozumie się okres od 1 kwietnia do 30 listopada, a za sezon zimowy okres od 1 grudnia do 31 marca,

2. Na przesłanych zdjęciach widoczne są boksy śmietnikowe wyposażone w pojemniki 11001 znajdujące się przy budynkach wielorodzinnych w Szczytnicy oraz Raciborowicach Górny i Dolnych,

3. Boksy śmietnikowe posiadają swoich właścicieli i nie są własnością Gminy,

4. Zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Regulaminem utrzymania czystości i porządku odpady winny być gromadzone w pojemnikach nie dopuszczając do ich przepełnienia,

5. Wszystkie budynki przy których wykonano zdjęcia i z których korzystają mieszkańcy posiadają swoich zarządców,

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za należyte utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów odpowiada właściciel (zarządca) nieruchomości,

7. Pracownicy firmy odbierającej odpady nie odbierają odpadów zgromadzonych poza pojemnikami, a tym bardziej nie mają obowiązku sprzątania boksów śmietnikowych,

8. W związku z powtarzającym się problemem braku porządku w boksach śmietnikowych przy budynkach wielorodzinnych ich zarządcy cyklicznie otrzymują pisma informacyjne, w których proponujemy min.:

  • zwiększenie ilości pojemników do zbiórki odpadów (koszt dzierżawy dodatkowego zestawu 5 pojemników 11001 wynosi tylko 11,00 zł miesięcznie),
  • wymianę niewykorzystanych pojemników do zbiórki odpadów (np. na popiół) na inny rodzaj pojemników, w ramach ilości kompletów zadeklarowanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez zmiany wysokości opłaty,
  • podjęcie działań zmierzających do wdrożenia przez mieszkańców prawidłowych zasad segregacji odpadów, w tym min. zgniatania plastikowych butelek, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie ilości miejsca potrzebnego do gromadzenia odpadów,

9. Gmina włącza się w działania zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców oraz promujące selektywną zbiórkę odpadów m.in. przez rozsyłanie ulotek informacyjnych, przygotowywanie plakatów, cykliczne kontrole miejsc gromadzenia odpadów, prelekcje wśród dzieci i mieszkańców,

10. Istnieje także możliwość bezpłatnego dostarczenia posegregowanych odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do PSZOK-u na zlokalizowanego terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie 63.

Niestety jak widać na załączonych zdjęciach (które zresztą nie są aktualne) problemem nie jest zbyt niska częstotliwość odbioru odpadów, ale brak świadomości ekologicznej mieszkańców, pomimo podejmowanych przez Gminę i zarządców działań. Dlatego apelujemy: dbajmy o środowisko i otoczenie w którym mieszkamy!