Koalicja PiS i Bezpartyjnych: „w poczuciu odpowiedzialności za Dolny Śląsk”

Koalicja PiS i Bezpartyjnych: „w poczuciu odpowiedzialności za Dolny Śląsk”
fot. Grażyna Hanaf Otrzymaliśmy tekst umowy koalicyjnej między PiS-em a Bezpartyjnymi Samorządowcami.
istotne.pl cezary przybylski, pis, adam lipiński, bezpartyjni samorządowcy

Dokument prezentujemy poniżej:

Umowa koalicyjna pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością oraz Bezpartyjnymi Samorządowcami z dnia 13 listopada 2018 roku

Prawo i Sprawiedliwość oraz Bezpartyjni Samorządowcy w poczuciu odpowiedzialności za Dolny Śląsk i jego rozwój społeczno – gospodarczy podpisują umowę koalicyjną. Głównym celem zawiązanej koalicji jest budowanie i planowanie strategicznych działań na poziomie regionalnym w oparciu o idee równomiernego rozwoju Dolnego Śląska. Strony umowy koalicyjnej deklarują wzajemną współpracę i wspieranie się w realizowaniu wspólnych celów. Koalicja zostaje zawiązana na lata 2018-2023. Strony umowy koalicyjnej uznają za kluczowe działania na rzecz:

  1. Rozwoju infrastruktury drogowej m.in. poprzez: rozbudowę sieci dróg ekspresowych na Dolnym Śląsku w kierunku Międzylesia (Wrocław – Kłodzko – Międzylesie – granica państwa) – wpisanie do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych drogi S8 Kobierzyce – Kłodzko – Boboszów z przebiegiem i węzłem w okolicach Sobótki i stosowne do tego aneksowanie dokumentacji dotyczącej opracowania studium korytarzowego tej trasy oraz zlecenie i opracowanie studium korytarzowego i studium wykonalności dla odcinka drogi ekspresowej łączącej węzeł S8 Sobótka z węzłem S3 w Bolkowie przez Świdnicę i Świebodzice oraz zlecenie dokumentacji projektowej dla przebudowy lub budowy dróg krajowych łączących węzeł S3 w Bolkowie z Wałbrzychem i Jelenią Górą (do realizacji z nowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad po 2023 roku). Utrzymanie większości zjazdów z A4 po planowanej modernizacji autostrady; wpisanie do nowego kontraktu wojewódzkiego i przystąpienie do realizacji obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich m.in.: Strzegomia, Dzierżoniowa, Złotoryi, Boguszowa Gorce, Góry, wschodniej obwodnicy Wrocławia oraz w ciągu dróg krajowych obwodnic m.in.: Ścinawy wraz z mostem na Odrze, Świdnicy, Milicza; przekazanie na rzecz samorządu województwa, w celu ich reaktywacji, nieczynnych linii kolejowych, w szczególności linii wskazanych w załączniku wraz z aplikowaniem o proporcjonalne wsparcie ze wszystkich dostępnych programów rządowych. Budowę systemu kolei aglomeracyjnej na trzech obszarach: miedziowym, wrocławskim, sudeckim oraz podjęcie działań na rzecz ich powiązania infrastrukturą o wysokich parametrach prędkości.
  2. Rozwoju gospodarczego województwa m.in. poprzez: obniżenie o 15% podatku miedziowego oraz wprowadzenie udziału samorządu w tym podatku z dniem 1 kwietnia 2019; budowę parku technologicznego w Lubinie jako narzędzia rozwoju obszaru LGOM; wsparcie użeglowienia Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wsparcie rozwoju Stawów Milickich.
  3. Ochrony Środowiska m.in. poprzez: stworzenie programu walki ze smogiem dla gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Województwie Dolnośląskim w szczególności w miejscowościach o charakterze turystycznym i uzdrowiskowym; starania o zracjonalizowanie gospodarki odpadami na terenie województwa i w konsekwencji obniżenie cen śmieci. Wsparcie programu gazyfikacji gmin Dolnego Śląska.
  4. Ochrony Zdrowia m.in. poprzez: budowę nowego modułowego szpitala onkologicznego; wsparcia budowy Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Innowacyjnej i Ośrodka Senioralnego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Wsparcie infrastruktury uzdrowiskowej na terenie Dolnego Śląska.
  5. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego m.in. poprzez: podjęcie działań legislacyjnych na rzecz wzmocnienia ochrony miejsc pamięci narodowej ratowanie i zagospodarowanie zagrożonego materialnego dziedzictwa kulturowego w tym wsparcie dla najcenniejszych obiektów zabytkowych regionu oraz działania mające na celu uznanie za pomniki historii najważniejszych obiektów i miejsc historycznych.
  6. Rozwoju Sportu i Turystyki m.in. poprzez: wsparcie budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej, Centrum Sportowego im. Ireny Szewińskiej w Lubinie oraz Stadionu klubu Górnik Nowe Miasto Wałbrzych. Podjęcie działań na rzecz stworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wsparcie przez Ministerstwo Sportu rozbudowy infrastruktury sportowej m.in. w takich dyscyplinach jak pływanie (program Dolnośląski Delfinek) i kolarstwo.
  7. Utworzenie grupy roboczej której zadaniem będzie przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących samorządu.

Strony koalicyjne uzgadniają:

Bezpartyjni Samorządowy zarekomendują kandydata na Marszałka, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który uzyska akceptację władz Regionu Dolnego Śląska PiS.

Prawo i Sprawiedliwość zarekomenduje dwóch Wicemarszałków oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto strony umowy koalicyjnej zobowiązują się, że w sytuacjach nie opisanych w celach szczegółowych, będą dążyły do wspólnych uzgodnień programowych dotyczących polityki rozwoju regionalnego w oparciu o zasadę równomiernego rozwoju.

Jednocześnie strony będą dążyły do ustalenia w ramach wzajemnych konsultacji wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących działań i funkcjonowania Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Dokument podpisali m.in. Adam Lipiński, szef Dolnośląskiej Rady Regionalnej PiS, i Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Co Wy na to? Przekonuje Was argumentacja przedstawicieli nowej koalicji w Sejmiku? Zapraszamy do dyskusji.