Ważna informacja dla sprzedawców napojów alkoholowych

Ważna informacja dla sprzedawców napojów alkoholowych
fot. Krzysztof Gwizdała Szanowny Przedsiębiorco, jeśli posiadasz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinieneś pamiętać, że każdego roku jesteś zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wnieść opłaty za korzystanie z tych zezwoleń  w 2019 roku.
istotne.pl alkohol, pieniądze, um bolesławiec

I. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim

Zgodnie z przepisami, powinieneś do 31 stycznia 2019 r. złożyć oświadczenie o wysokości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2018 roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., możesz jeszcze dopełnić tego obowiązku w ciągu następnych 30 dni. Wiąże się to jednak z obowiązkiem jednoczesnego dokonania dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń wynikającej z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

II. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.

Opłaty jesteś obowiązany wnieść w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach (pamiętaj, że nawet jeśli termin wypada w dzień wolny, nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy), tj.:

  • do 31 stycznia 2019 r.
  • do 31 maja 2019 r.
  • do 30 września 2019 r.

Jeżeli nie dokonasz wpłaty raty w należnej wysokości w podanym wyżej terminie, możesz jeszcze dokonać wpłaty w ciągu 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty (wyliczonej z oświadczenia) za  2018 rok.

Uwaga: Jeżeli  nie złożysz oświadczenia lub nie dokonasz należnej opłaty w ustawowych terminach, zezwolenie wygaśnie w ciągu 30 dni od daty upływu tych terminów. Z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenie możesz wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wzory oświadczeń do pobrania na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony