Jak przywitacie Nowy Rok? Z fajerwerkami czy bez?

Jak przywitacie Nowy Rok? Z fajerwerkami czy bez?
fot. freeimages.com (Stacey Brumley) Niektórzy nadal nie wyobrażają sobie sylwestra i Nowego Roku bez sztucznych ogni.
istotne.pl policja, nowy rok, petarda

Rakiety, wyrzutnie, petardy, zimne ognie, fontanny. Bolesławieccy sprzedawcy wyrobów pirotechnicznych – mimo wielu apeli o „niestrzelanie” w sylwestra – nie narzekają na brak zainteresowania swoją ofertą.

Co ciekawe, na fajerwerki grosza nie szczędzą nasi zachodni sąsiedzi, którzy w Polsce kupują petardy o dużym kalibrze, bo w Niemczech takich kupić się nie da.

Zdarza się jednak, że ludzie kupują fajerwerki w celach innych niż noworoczne świętowanie. Np. do... płoszenia kreta, który robi spustoszenie w ogródku.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Co na to policja?

W ostatnią noc grudnia, podczas wspaniałej zabawy w gronie osób najbliższych, odbywają się pokazy sylwestrowe „ubarwiające” przywitanie Nowego Roku. Do tej pory duże zorganizowane imprezy sylwestrowe nie mogły obejść się bez pokazów sztucznych ogni. To jednak też zaczyna się zmieniać.

Coraz większa dostępność laserów sprawia, że obecnie częściej korzystamy właśnie z nich – co w połączeniu z muzyką pozostawia w naszej pamięci niesamowite wspomnienia z nocy sylwestrowej.

Policja:

Zdajemy sobie sprawę, że wciąż część osób będzie używać wyrobów pirotechnicznych. Dlatego powinniśmy wtedy pamiętać, że nieumiejętne i nieodpowiedzialne używanie tego typu wyrobów przez osoby dorosłe, a w szczególności osoby będące pod wpływem alkoholu, może nieść za sobą również niebezpieczeństwo spowodowania nieszczęśliwego wypadku.

O czym trzeba pamiętać?

  • materiałami pirotechnicznymi nie powinny bawić się dzieci ani osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu
  • podczas odpalania petard, fajerwerków zawsze powinniśmy przestrzegać instrukcji ich użycia. Dobrze jest dokładnie przeczytać instrukcję znajdującą się na wyrobach jeszcze przed rozpoczęciem zabawy sylwestrowej. Instrukcja taka powinna być w języku polskim
  • nigdy nie powinniśmy używać materiałów pirotechnicznych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w miejscach, w których ich użycie może zagrozić życiu i zdrowiu ludzi lub doprowadzić do pożaru
  • niedopuszczalne jest używanie wyrobów pirotechnicznych uszkodzonych, rozerwanych lub już raz odpalonych.

Uwaga! Używając wyrobów pirotechnicznych, powinniśmy też pamiętać o zwierzętach, dla których wystrzał petard i rac może być wielkim stresem.

Mundurowi podkreślają, że WYROBY PIROTECHNICZNE WYŁĄCZONE SPOD KONCESJONOWANIA MOGĄ BYĆ SPRZEDAWANE TYLKO OSOBOM DOROSŁYM. SPRZEDAŻ TAKICH WYROBÓW OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM STANOWI PRZESTĘPSTWO.

Grozić za to może nawet do dwóch lat więzienia.

Co o fajerwerkach mówią przepisy?

Z Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi:

art. 37: Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, a na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przypomnijmy, że dystrybucja materiałów pirotechnicznych obwarowana jest też innymi przepisami prawa. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu materiałami pirotechnicznymi, wyłączonymi spod koncesjonowania może być prowadzona na podstawie „Wpisu do rejestru przedsiębiorstw” lub w przypadku osób fizycznych – wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Prowadzenie tego typu działalności handlowej bez wymaganego zgłoszenia jest wykroczeniem.

Z Kodeksu wykroczeń:

art. 51: Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jednocześnie jeżeli taki czyn ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu wtedy podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

art. 60: Kto prowadzi działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej […] podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. Obrót wyrobami pirotechnicznymi może być prowadzony wyłącznie w pomieszczeniach sklepowych, zapleczach oraz pomieszczeniach magazynowych, pod warunkiem, spełnienia przez nie określonych wymagań. Tym samym wykluczona jest możliwość prowadzenia obrotu wyrobami pirotechnicznymi np. z samochodów lub na targowiskach. Prowadzenie obrotu ww. wyrobami wbrew tym warunkom może pociągać za sobą określone sankcje karne.

art. 83: Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany. W drastycznych przypadkach mogą zostać wyczerpane znamiona przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Z Kodeksu karnego:

art.164: Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwa zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mające postać: pożaru, eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwo palnych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.