Zobacz, o czym zdecydują rajcy na marcowej sesji Rady Miasta

Zobacz, o czym zdecydują rajcy na marcowej sesji Rady Miasta
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 29 marca 2019 r., o godz. 9.00, w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41, II p., sala nr 201 – odbędzie się VI sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

Porządek obrad VI sesji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad VI sesji.
3. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 lutego 2019 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na V sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 lutego 2019 r.
5. Informacje:
      5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
      5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r.:
      6.1. Komendanta Powiatowego Policji,
      6.2. Prokuratora Rejonowego,
      6.3. Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
      6.4. Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie badań nad podmiotami z terenu miasta, które nie mogą być kontrolowane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
      6.5. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
8. Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta.
9. Projekty uchwał Rady Miasta:
      9.1. w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
      9.2. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec od dnia 1 września 2019 r.,
      9.3. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu,
      9.4. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu,
      9.5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
      9.6. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
      9.7. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
      9.8. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielenia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.,
      9.9. o zmianie uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.
10. Interpelacje – informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
11. Sprawy organizacyjne:
      11.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
12. Zamknięcie sesji.

tekst zlecony