Tacy sami

Tacy sami
fot. Powiat Bolesławiecki W bolesławieckim starostwie odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim i Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
istotne.pl niepełnosprawność

Na spotkanie zaproszono również przedstawicieli gmin, ośrodków pomocy społecznej i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Omawiano główne założenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą przyjęła również Polska. Jak powinni być traktowani w społeczeństwie ludzie z niepełnosprawnościami, jakie prawa im są należne, jakie obowiązki wobec nich mają samorządy.

Założenia konwencji omawiała Marta Gawryluk z Fundacji Eudajmonia, która na co dzień upomina się m.in. o równe traktowanie, rozwój osobisty ludzi dotkniętych różnymi schorzeniami. Stop dyskryminacji, obojętności, więcej tolerancji i pomocy w codziennym życiu w miejscu zamieszkania. Często wystarczają proste – oczywiste rozwiązania, jak np. uniwersalne projektowanie, czyli stosowanie takich rozwiązań architektonicznych i technicznych, aby korzystać z nich mogli wszyscy potrzebujący; zarówno osoby, które nie są w stanie samodzielnie się poruszać, jak i matki wożące dzieci w wózkach.

Marta Gawryluk zwróciła uwagę na rolę edukacji włączającej. Chodzi o to, aby dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami miały możliwość nauki i rozwijania swoich zainteresowań w miejscu zamieszkania, aby nie musiały być wożone – o ile nie jest to bezwzględnie konieczne – do szkół czy placówek rehabilitacyjnych z dala od rodzinnych domów. Stąd konieczność tworzenia odpowiedniej infrastruktury i edukacji uwrażliwiającej mieszkańców na potrzeby niepełnosprawnych.

Nie mniej ważne jest, aby osoby dotknięte niepełnosprawnością same znały swoje prawa i wiedziały, gdzie i jak je egzekwować.

Fundacja zachęca samorządy do zatrudniania asystentów osób niepełnosprawnych. Ratyfikowanie przez Polskę Konwencji ONZ nakłada na samorządy obowiązki, z których powinny się wywiązywać. I jest to badane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ubiegłym roku powiat bolesławiecki przeszedł kontrolę przeprowadzoną przez Eudajmonię.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie wydatkowania środków PFRON za IV kwartał 2018 i przedstawienie propozycji podziału pieniędzy na rok 2019, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Omówiono zasady dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowali zarówno projekt podziału środków, jak i zasady przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Teraz projekt skierowany zostanie pod obrady Rady Powiatu Bolesławieckiego.

tekst zlecony