Podatki w mieście w górę, ale nie dla ok. 15 tys. mieszkańców. Znamy NOWE STAWKI

Radni Rady Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Radni podjęli uchwałę 13 głosami za.
istotne.pl 183 pieniądze, um bolesławiec

Reklama

Aktualizacja 2023-10-26

Magistrat o nowej uchwale:

(…) Wysokość stawki podatku od budynków mieszkalnych lub ich części pozostaje bez zmian, tj. 0,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek ten dotyczy ok. 15 tys. mieszkańców. Bez zmian pozostają również wysokości stawek podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, tj. 0,59 zł od 1 m2 powierzchni.

Pozostałe stawki podatku od nieruchomości zakładają wzrost ze względu na konieczność zapewnienia środków w budżecie miasta na niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w 2024 rok. Uchwalone stawki podatku od nieruchomości są niższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów.

Jakie będą wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec?

Urząd:

  1. od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,27 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,33 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni, d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,17 zł od 1 m2 powierzchni.
  2. od budynków lub ich części: a) mieszkalnych – 0,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 31,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 14,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 10,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
  3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przypomnijmy. Wczoraj informowaliśmy, że jednym z punktów środowego posiedzenia Rady Miasta Bolesławiec było głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ale z autopoprawką. Projekt złagodzono. Jak podkreślił przedstawiciel magistratu – w wyniku konsultacji i mimo trudnej sytuacji finansowej samorządu.

Podjęto decyzję, że jeśli chodzi o mieszkania i grunty inne, podatki nie zostaną podniesione. I że to jest „maksimum tego”, co magistrat może zrobić, jeśli chodzi o „złagodzenie skutków inflacji”. Według szacunków urzędu około 15 tys. bolesławian nie zapłaci większego podatku.

A w pozostałych przypadkach Urząd Miasta Bolesławiec nie szedł w kierunku maksymalnych stawek proponowanych przez Ministerstwo Finansów. (Zostały one obniżone o 5 proc.).

Radni podjęli uchwałę 13 głosami za. Sześcioro rajców zagłosowało przeciw. Jeden wstrzymał się od głosu.

Reklama