Najważniejsze zadania inwestycyjne w Bolesławcu

Najważniejsze zadania inwestycyjne w Bolesławcu
fot. UM Bolesławiec Szeroki katalog zadań inwestycyjnych na 2016 r. przedstawił prezydent Bolesławca Piotr Roman.
istotne.pl 0 budżet, um bolesławiec

W 2016 roku w budżecie Bolesławca zaplanowano 2.680.000 zł na budowę dróg. W budżecie znalazła budowa drogi ul. Zabobrze (boczna). Jest to kontynuacja zadania, w ramach jednej dokumentacji projektowej. W roku 2014 i 2015 wybudowano drogę ul. Zabobrze odcinek C-D i E-F wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Kolejną inwestycją jest budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem (1.200.000 zł) – zaplanowano wybudowanie ok. 785 mb drogi wraz z odwodnieniem w postaci przykanalików z wpustami ulicznymi wpiętymi do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2015 roku – budowy ul. Rzemieślniczej. W planach jest przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego – zadanie realizowane przy współudziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”. Zadanie polega na przebudowie dwóch odcinków dróg bocznych (każdy o długości 153 mb) od ul. Kleeberga, wraz z miejscami parkingowymi, o nawierzchni z betonu asfaltowego i chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowiącymi dojścia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz śmietników. Remont chodnika zlokalizowanego wzdłuż ul. Kleeberga o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Przebudowa systemu odwodnienia dróg poprzez wpusty uliczne włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przebudowa istniejącej linii oświetleniowej wraz z przesunięciem lamp oświetleniowych, biegnącej wzdłuż dróg. Likwidacja kolizji linii elektroenergetycznej z miejscami parkingowymi. Zadanie „Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem” dotyczy budowy ciągu pieszo-jezdnego o długości 86 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Realizacja zadania powiązana jest z koniecznością wymiany sieci kanalizacyjnej w drodze głównej oraz wykonaniem remontu nawierzchni tej drogi. W planach ujęto również remont nawierzchni ok. 150 m jezdni i chodników przy ul. Słonecznej.

Budowa drogi ul. Miłosza wraz z odwodnieniem i oświetleniem – dotyczy budowy ciągu pieszo-jezdnego o długości 329 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wzmocnienia skarpy od strony pawilonu Dino. W budżecie znalazło się opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na osiedlu Kwiatowym – rejon ul. Ptasia – Widok oraz budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zaplanowano również wykonanie dokumentacji projektowej parkingu i drogi dojazdowej (wewnętrznej) do wybudowanych w 2015 r. boisk sportowych na osiedlu Przylesie.

W 2016 roku przeznaczono 1.736.000 zł na remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych; remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Słonecznej; remont drogi wraz z wymianą słupów (7 szt.) i kabli oświetleniowych ul. Słowiańskiej, remont drogi ul. Różanej – ułożenie warstwy ścieralnej wraz z budową progów spowalniających ruch. Remont drogi o długości ok 903 m.

Środki zostały również przeznaczone m.in na: wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg, oznakowanie tras rowerowych, wznowienie granic działek), konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych, odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej. (Konserwacja 2 500 mb kanalizacji deszczowej i czyszczenie 1 500 szt. wpustów ulicznych).

Zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dotyczą przebudowy zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a-6g – II etap; przebudowy lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14, przebudowy schodów terenowych i muru oporowego przy ul. Obrońców Helu. Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano 10.871.892 zł. Z tej kwoty zaplanowano m.in.: wpłaty zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców); remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych; wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wraz z jednorazowymi wpłatami z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości; remonty wykonane systemem własnym (remonty wolnych lokali komunalnych, wymiana lub naprawa pieców, wymiana lub naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, naprawa dachów, instalacji elektrycznej, wod.-kan., gaz. itp.); utrzymanie czystości i bieżące naprawy 162 przystanków komunikacji miejskiej; remont dachów w bud. przy ul. Kościuszki 43, 56c, wymiana stolarki okiennej w ilości ok. 85 szt. w lokalach komunalnych, remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych, budowa-przebudowa pieców kaflowych około 10 kpl, remont wolnych ok. 10 lokali mieszkalnych. Opracowanie projektu budowlanego na remont elewacji i izolację ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 21. W budżecie miasta zabezpieczono również środki na remont murów oporowych przy pl. Piłsudskiego i przy ul. Zabobrze (roboty ratunkowe).

W 2016 r. na inwestycje związane z oświetleniem ulic, placów i dróg przeznaczono 2.060.000 zł. Składa się na to modernizacja systemów oświetlenia drogowego – 2.050.000 zł, w tym środki własne – 265.000 zł oraz dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.785.000 zł. Zadanie dotyczy opracowania koncepcji, dokumentacji projektowej oraz kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego poprzez wymianę w pierwszej kolejności opraw na oprawy z ledowymi źródłami światła z reduktorami mocy i czujnikami jasności umożliwiającymi uzyskanie różnych stopni natężenia światła i precyzyjne dostosowanie świecenia do każdych warunków w porze nocnej, czujnikami ruchu oraz technologią LiFI* (Internet z „żarówki”). Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych.

W planach jest budowa oświetlenia ciągu pieszego-jezdnego łączącego ul. Piastów z al. Tysiąclecia – opracowanie dokumentacji projektowej. Na budowę zbiornika retencyjnego dla odwodnienia ulic Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej zaplanowano 121.000 zł. Konieczność wykonania zadania wynika z braku odprowadzenia wód deszczowych z nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w ul. Zabobrze (odcinki C-D i E-F) oraz w perspektywie wybudowania drugiego odcinka drogi ul. Zabobrze oraz ulic Kamiennej i Bazaltowej.

Na budowę placów zabaw oraz doposażenie istniejących przeznaczono 150.000 zł.

Gmina Miejska Bolesławiec przystąpiła do opracowania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji. Zakończenie prac nad jego ostateczną wersją planowane jest w trzecim kwartale 2016 r. Warto zaznaczyć, że w br. opracowana zostanie aktywna aplikacja na urządzenia mobilne (smartphony, tablety) zawierająca informacje o mieście wraz z mapami i materiałami uzupełniającymi. W pierwszym etapie aplikacja opracowana zostanie na urządzenia pracujące na systemie iOS i Android.

W budżecie znalazło się również wykonanie ceramicznych elementów infrastruktury miejskiej, planowane jest wykonanie kolejnych elementów „mebli ceramicznych”. W ramach projektu wykonane zostaną tabliczki z nazwami ulic w staromiejskiej części miasta. Tabliczki będą utrzymane w tradycyjnym stylu ceramiki bolesławieckiej.

W ramach poprawy stanu infrastruktury przedszkolnej zaplanowano przebudowę i adaptację pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Jana Pawła II. Zakres planowanych prac dotyczy remontu 18 pomieszczeń na parterze i 16 pomieszczeń na piętrze: wymiana posadzek i okładzin ściennych, gładzie z użyciem gipsów szpachlowych, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej oraz instalacje elektryczne i sanitarne.

Kolejną inwestycją jest adaptacja pomieszczeń domu handlowego „Mieszko” na cele publiczne – „Centrum wiedzy”. Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jako „trzecie miejsce” symbolizuje przestrzeń publiczną, rozumianą jako miejsce spotkań towarzyskich, komunikowania, spędzania wolnego czasu, miejsce nauki, relaksu czy aktywności kulturalnej.

W planie jest również renowacja amfiteatru w Parku Miejskim. Zaplanowane środki własne wynoszą 500 000 zł i 1 000 000 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie dotyczy wykonania renowacji amfiteatru i sceny poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i wzornictwa, ze szczególnym naciskiem na trwałość zastosowanych materiałów i rozwiązań. Zadanie jest kontynuacją rozpoczętych w 2014 roku prac, polegających na zagospodarowaniu terenu, tj.: budowie wielopokoleniowego placu zabaw, remontu alejek, budowie ścieżki przyrodniczej oraz wykonania monitoringu wizyjnego Parku.

Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 przy ul. Dolne Młyny. Prezydent Piotr Roman zaznacza, iż realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych. Zaplanowane środki własne wynoszą 275.000 zł oraz 1 275 000 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W planie znalazła się również budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 przy ul. Jana Pawła II. Zadanie dotyczy budowy boisk oraz rozbudowy infrastruktury lekkoatletycznej. Realizacja tego zadania uzależniona jest również od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych.

Na modernizację dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano 40 000 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczy m.in.: powiększenia pomieszczenia maszynowni, wykonania dodatkowego kanału wentylacyjnego, zainstalowanie wentylatora w pomieszczeniu węzła cieplnego. Na usunięcie usterek w Domu Dziennego Pobytu przeznaczono 15 152 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczy wykonania prac polegających na usunięciu usterek ujawnionych w okresie gwarancji, m.in.: uzupełnienie cokołu tynkiem żywicznym, poprawienie mocowania odgromu i przepięć, spadków parapetów zewnętrznych oraz zamocowanie w trwały sposób kratek wentylacyjnych. Środki będą pochodziły z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Na szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta przeznaczono 15 000 zł. Zakres rzeczowy obejmować będzie wytyczenia i oznaczenie, w śladzie istniejących ścieżek i szlaków, tras biegowych i rowerowych w lasach przy ul. Jeleniogórskiej. Wytyczone trasy biegowe zostałyby również wyposażone w elementy ścieżki zdrowia.

W budżecie uwzględniono 400.000 zł na likwidację kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV z terenem Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

W planie wydatków przeznaczono 1 637 000 zł na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na: zakup energii, zakup usług remontowych. Opłaty będą dotyczyły bieżącego utrzymania i konserwacji punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: malowanie słupów, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymianę nieświecących źródeł światła oraz likwidacja awarii. W planie uwzględniono opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe oraz dystrybucję energii elektrycznej oświetlenia ulic, placów i iluminacji obiektów. W 2012 roku pojawiła się inicjatywa utworzenia największej w Polsce grupy zakupowej, która zrzeszyła aż 111 samorządów, miast i gmin województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Pozwoliło to na redukcję kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez współpracę samorządów w ramach Grupy Zakupowej. Dziś lubińska grupa zakupowa zrzesza 127 uczestników z trzech województw. Grupa każdego roku negocjuje coraz niższe ceny prądu. Dla usprawnienia współpracy samorządy wyłoniły osoby odpowiedzialne za merytoryczne kontakty w sprawie postępowania przetargowego. Koordynację przedsięwzięcia powierzono miastu Lubin. Ogółem oszczędności w latach 2011 do 2016 wynoszą 561 291,14 zł (brutto).

W budżecie uwzględniono środki w wysokości 30 000 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych (rzeka Bóbr i Potok „Młynówka”). Na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych zaplanowano 50 000 zł. Zakres zadania dotyczy prawidłowego utrzymania obiektów infrastruktury komunalnej wykonanych przy udziale środków unijnych, wynikających z umów o dofinansowanie projektów ze środków EFRR. W ramach inicjatywy EKO MIASTO przeznaczono 15 000 zł na „Pszczelą łąkę”. Zakres zadania dotyczy zagospodarowania terenu komunalnego na łąkę kwietną przyjazną dla pszczół.

Na dotacje związane z remontami obiektów zabytkowych przeznaczono 1.780.000 zł. W Bolesławcu w budżecie miasta przeznacza się środki na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W biurowcu przy pl. Piłsudskiego planowane są drobne prace malarskie i remontowe korytarzy, klatki schodowej, wiatrołapów i wybranych pokoi; remont pomieszczeń VII i VIII piętra w celu zagospodarowania na potrzeby urzędu. Po przeprowadzeniu remontu pomieszczeń VII p. planowane jest przeniesienie tam Referatu Centrum Wpierania Przedsiębiorczości i ewentualna sprzedaż dotychczas zajmowanego lokalu. W budżecie na 2016 r. zaplanowano niewielkie środki na drobne prace renowacyjne i malarskie związane z bieżącym utrzymaniem ratusza. Remont ratusza w latach 2012-2013 wyniósł 4.199.825 zł, w tym dofinansowanie z RPO w kwocie 1.680.055 zł. Zakres remontu obejmował pokrycie dachu wraz z ociepleniem, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, odnowienie kamiennej elewacji wieży ratuszowej, remont elewacji zewnętrznej budynku wraz z wymianą tynków i odnowieniem sgraffita na budynku wagi, kapitalny remont schodów głównych, remont i uruchomienie poideł. Jeden z ważniejszych efektów remontu – winda, która połączyła kondygnacje ratusza od piwnicy po strych. W ramach zadania wyremontowano piwnice. Remont ratusza umożliwił dostęp do BOI, który pozbawiony jest wszelkich barier architektonicznych. Przeniesiono tam stanowiska pracy, do których przychodzi najwięcej interesantów: biuro podawcze, stanowiska przyjęć interesantów w sprawach podatków i opłat. Przełom 2015/2016 roku to remont hełmu wieży ratuszowej. Jego koszt wynosi 388.000 zł. Remont hełmu wieży ratuszowej to ostatni ważny zakres, który dosłownie i w przenośni zwieńcza dzieło remontu ratusza.

W ramach projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” na 2016 r. zaplanowano następujące środki: wsparcie techniczne beneficjentów – 30.000 zł; eksploatacja sieci – 40.000 zł; łącza internetowe – 48.000 zł; drobne naprawy, ubezpieczenia i inne opłaty – 25.450 zł. Wydatki poniesione w latach 2010-2015 w ramach projektu wynoszą 5.985.015 zł, w tym kwota dofinansowania 5.700.512 zł. Dzięki wybudowanej infrastrukturze bezpośredni dostęp do Internetu uzyskało ponad 400 osób wykluczonych cyfrowo oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy lub przyjezdni. Sieć światłowodowa zapewnia Internet dla 32 jednostek Gminy Miejskiej Bolesławiec, możliwe jest wprowadzenie wspólnych usług i aplikacji dla wszystkich połączonych jednostek.

informacja zlecona