Nie spalaj odpadów! Szanuj zdrowie swoje i swoich bliskich!

Nie spalaj odpadów! Szanuj zdrowie swoje i swoich bliskich!
fot. www.sxc.hu (tpiko) Straż Miejska w Bolesławcu przypomina, że na terenie Miasta Bolesławiec obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków.
istotne.pl śmieci, sm bolesławiec

Wynika on z obowiązujących przepisów prawa. Zakaz spalania dotyczy również pozostałości roślinnych powstających na terenach ogródków działkowych, parków, ogrodów. Bardzo ważne jest uświadomienie wszystkim mieszkańcom konsekwencji, jakie wiążą się ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych (jak również na wolnym powietrzu), oraz wskazanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami, co pozwoli uniknąć sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszym mieście.

Skutki spalania odpadów

W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych co roku w okresie jesienno-zimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza w mieście. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania – gdy jest zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200-500ºC) i towarzyszy mu emisja do atmosfery wielu zanieczyszczeń – pyłów i związków organicznych, takich jak:

  • nieorganiczne związki chloru
  • nieorganiczne związki fluoru
  • tlenki azotu (głównie NO i NO2)
  • dwutlenek siarki (SO2)
  • tlenek węgla (CO) – czad
  • drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Stężenia zanieczyszczeń wydobywających się z domowych kominów wielokrotnie przewyższają dopuszczalne stężenie tych substancji w powietrzu! Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami, szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom, a także iż podczas spalania odpadów wytwarzają się silne trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. Astma, alergie, nowotwory – to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Ponadto spalane w domowych piecach śmieci powodują osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego bądź nawet pożar w domu!

Co można spalać?

Rozporządzenie ministra środowiska z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorstwami, oraz dopuszczalnych metodach odzysku dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to:

  • drewno o ile nie jest zanieczyszczone farbami, lakierami, impregnatami, klejami itp.
  • trociny, wióry, ścinki drewna, odpady kory i korka (z wyłączeniem pochodzących z obróbki płyt wiórowych), jeżeli nie są zanieczyszczone farbami, lakierami, impregnatami, klejami itp.
  • papier i tektura.

Uwaga!

Przypominamy, że na terenie miasta Bolesławiec prowadzone jest selektywne zbieranie i odbieranie odpadów ulegających biodegradacji (roślinna masa odpadowa), tym samym obowiązuje całkowity zakaz ich spalania zarówno w piecach, jak i na wolnym powietrzu.

Co grozi za spalanie odpadów?

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, jest karalne. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat karny w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5 000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu.

SM Bolesławiec/ii