Szesnasta sesja Rady Miasta Bolesławiec

Szesnasta sesja Rady Miasta Bolesławiec
fot. GA Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 30 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41, II p., sala nr 201 – odbędzie się XVI sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl samorząd, um bolesławiec

Porządek obrad XVI sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XVI sesji.
3. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miasta odbytej 25 listopada 2015 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XV sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej 25 listopada 2015 r.
5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024.
7. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2016 r. – odczytanie projektu uchwały budżetowej,
7.1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
7.2. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta,
7.3. opinie Klubów Radnych,
7.4. stanowisko Prezydenta Miasta wobec opinii i wniosków,
7.5. dyskusja,
7.6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Projekty uchwał Rady Miasta:
8.1. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec,
8.2. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
8.3. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2016 r.,
8.4. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8.5. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec,
8.6. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.,
8.7. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
8.8. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2016 r.,
8.9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2016 rok,
8.10. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2016 rok.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Sprawy organizacyjne:
10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

iza