Dwudziesta czwarta sesja Rady Miasta Bolesławiec

Dwudziesta czwarta sesja Rady Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 25 maja 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego (Rynek 41, II p. sala nr 201) odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl gmina bolesławiec, sesja rm

Porządek obrad XXIV sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXIV sesji.
3. Przyjęcie protokołów XXII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r. i XXIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 11 maja 2016 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXI sesji odbytej w dniu 20 kwietnia 2016 r., XXII sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r. oraz XXIII sesji odbytej w dniu 11 maja 2016 r.
5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2015.
6.1. Wprowadzenie do dyskusji.
6.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2015 r.
6.3. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, będącej załącznikiem do uchwały nr III/1/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2015 rok.
6.4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2015 rok.
6.5. Stanowiska Klubów Radnych.
6.6. Dyskusja.
6.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
6.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
7. Sprawozdanie z działalności MOPS, I ŚDS, II ŚDS, DDzP oraz DPS za 2015 r.
8. Przygotowanie szkół do przerwy letniej (wypoczynek dzieci i młodzieży, inwestycje i remonty w szkołach).
9. Projekty uchwał Rady Miasta:
9.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu
9.2. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Cieszkowskiego
9.3. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/201/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
9.4. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miasta Bolesławiec Nr VI/43/07 z dnia 14 marca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla prawobrzeżnej części miasta, ograniczonej od południa i wschodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec, od północy drogą krajową nr 4, od zachodu rzeką Bóbr w zw. z uchwałą nr XX/255/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pani Marty Surdyki z dnia 4 marca 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa i dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
9.5. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Sprawy organizacyjne:
11.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
12.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

UM Bolesławiec/ii