Gdyby można było cofnąć czas, napisz list

Gdyby można było cofnąć czas, napisz list
fot. www.sxc.hu Związek Literatów Polskich oddział w Szczecinie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zapraszają do udziału w Konkursie Literackim na list napisany odręcznie o tematyce „Gdybym mógł cofnąć czas…”
istotne.pl gokis bolesławiec

Konkurs został objęty patronatem Szczecińskiego Oddziału ZLP i ma zasięg ogólnopolski, a jego pisarze zostali zaproszeni przez Organizatorów do Jury Konkursu.

Regulamin konkursu

  1. CelCelem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.
  2. Temat: „Gdybym mógł cofnąć czas...” – list na ten temat może być skierowany do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej, może to być także list otwarty. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego uznania.
  3. FormaJedna osoba może przesłać jeden list napisany odręcznie czytelnym pismem. Listy nieczytelne nie będą oceniane. Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp.) i mieć formę listu w kopercie. W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu).
  4. Warunki uczestnictwaW konkursie oceniane będą utwory w następujących kategoriach wiekowych: I KATEGORIA: 10-12 lat, II KATEGORIA: 13-15 lat, III KATEGORIA: 16 lat i powyżej
  5. Ocena i nagrody: cceny nadesłanych listów dokona Komisja Konkursowa złożona z literatów. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla dwóch młodszych kategorii, a dla dorosłych oprócz rzeczowych także bony upominkowe. Ich wysokość jest uzależniona od werdyktu Komisji Konkursowej i ilości nagrodzonych miejsc.
  6. Termin i miejsce:Prace należy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Bolesławiec, w terminie do 20.10.2015 roku (uwaga: liczy się data stempla pocztowego). Laureaci konkursu zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie o terminie wręczenia nagród. Finał przewidziany jest na listopad 2015 roku, a wyniki konkursu podane będą na stronie www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania.