Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny

Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny
fot. UM Bolesławiec Serdecznie zapraszamy wszystkie Rodziny zamieszkałe na terenie gminy miejskiej Bolesławiec i posiadające co najmniej troje dzieci do korzystania z Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny.
istotne.pl um bolesławiec, karta dużej rodziny

Karta służy promocji modelu dużej rodziny i kształtowaniu jej pozytywnego wizerunku. Wprowadza system zniżek, a jej posiadacze mają możliwość korzystania na preferencyjnych zasadach z ofert Partnerów Programu – miejskich instytucji i jednostek działających w zakresie kultury, sportu i rekreacji, a także przedsiębiorców i innych podmiotów. Lista instytucji deklarujących udział w Programie będzie się powiększać.

 1. Wniosek o wydanie Karty można składać od 1 października 2015 r. przez cały rok w Urzędzie Miasta Bolesławiec w ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach od 9.00 do 13.00 w dni pracy. Wzór wniosku można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej: bkdr.boleslawiec.eu.
 2. Wniosek, zawierający kompletne dane wszystkich uprawnionych członków rodziny, wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny.
 3. Warunkiem otrzymania Karty jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie oraz okazać do wglądu oryginały dokumentów:
  1. dokumentu tożsamości wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
  2. legitymacji szkolnej, w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
  3. skróconego aktu urodzenia, w przypadku dzieci, które nie realizują jeszcze obowiązku szkolnego;
  4. zaświadczenia, legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego kontynuowanie nauki, w przypadku młodzieży uczącej się, powyżej 18 roku życia;
  5. postanowienia sądu, w przypadku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinie zastępczej;
  6. orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku niepełnosprawnego pełnoletniego członka rodziny.
 5. Wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku.
 6. Kartę imienną, zawierającą datę ważności oraz numer, wydaje się nieodpłatnie w ciągu 14 dni od złożenia prawidłowo sporządzonego wniosku, indywidualnie dla każdej Osoby Uprawnionej.
 7. Karta ważna jest przez okres jednego roku i upoważnia do korzystania z przysługujących na jej podstawie uprawnień po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku dziecka nieposiadającego własnego dokumentu, wraz z Kartą opiekuna i dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
 8. Odbiór Kart dla członków rodziny potwierdza osoba pełnoletnia, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i potwierdzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem.
 9. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Osoba Uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego złożenia stosownego oświadczenia w Urzędzie Miasta w ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach od 9.00 do 13.00 w dni pracy Urzędu.
 10. Wydanie duplikatu Karty wymaga ponownego złożenia wniosku.
 11. Za wydanie duplikatu Karty pobiera się opłatę w wysokości 15 zł. , którą należy uiścić w kasie na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu nr 40 1020 5226 0000 6102 0507 9878.
 12. Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie duplikatu Karty.
 13. Osoby Uprawnione nie mogą użyczać Karty osobom trzecim pod karą cofnięcia przyznania uprawnienia.
 14. W przypadku posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną Partner Programu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Urzędu Miasta Bolesławiec w ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach od 9.00 do 13.00 w dni pracy Urzędu.
 15. Wykaz Partnerów Programu, oferowanych usług i towarów oraz wysokości przysługujących za nie Osobom Uprawnionym ulg, zwolnień i rabatów publikowany jest na stronie internetowej www.boleslawiec.eu w zakładce „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”.
PlakatPlakatfot. UM Bolesławiec
 1. Do korzystania z ulg i z uprawnień oferowanych przez Partnerów Programu uprawnieni są wszyscy członkowie Dużych Rodzin, zamieszkujący na terenie gminy miejskiej Bolesławiec, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wysokość dochodów. W szczególności osobami uprawnionymi są:
  1. opiekun – rodzic, w tym rodzic zastępczy lub osoba prowadzącą rodzinny dom dziecka, małżonek rodzica, opiekun prawny,
  2. dziecko – dziecko własne, małżonka, znajdujące się pod opieką prawną, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, w wieku do ukończenia 18 roku życia, uczące się w wieku do 25 r. życia oraz niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek, pod warunkiem że nie pozostaje w związku małżeńskim.

Podstawowymi celami Programu są:

 1. promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, jako element polityki społecznej gminy miejskiej Bolesławiec,
 2. budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych decyzji dla rozwoju rodziny,
 3. wspieranie dużych rodzin poprzez zapewnienie im możliwości korzystania na preferencyjnych zasadach z ofert miejskich instytucji i jednostek działających w zakresie kultury, sportu i rekreacji, a także z ulg i preferencyjnych usług przyznawanych przez przedsiębiorców i inne podmioty,
 4. wspieranie budżetów rodzin wielodzietnych obciążonych kosztami utrzymania,
 5. poprawa koniunktury w lokalnych usługach i produkcji dóbr – dzięki ulgowym warunkom korzystania dla dużych rodzin (powinno to skutkować poprawą kondycji Partnerów Programu – instytucji samorządowych oraz podmiotów gospodarczych włączonych do programu „Bolesławiecka Karty Dużej Rodziny”).

Zakres uprawnień wynikających z programu, przysługujących osobom uprawnionym, obejmuje system ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem Karty, oferowanych przez Realizatorów Programu.

Realizatorami programu są:

 1. Urząd Miasta Bolesławiec,
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
 3. Partnerzy Programu – miejskie jednostki organizacyjne oraz inne zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi i przystąpią do Programu.

Realizatorzy Programu umieszczają na swoich witrynach, w widocznych miejscach w siedzibie oraz na stronach internetowych, informację o honorowaniu Karty z dopiskiem „Bolesławiecki Przyjaciel Dużej Rodziny”.

Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i preferencji oferowanych przez Realizatorów Programu jest „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”.

Zasady wydawania i korzystania z Karty określa Regulamin Programu „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”.

iza