Konkurs fotograficzny: Zabytki ziemi bolesławieckiej okiem obiektywu

Konkurs fotograficzny: Zabytki ziemi bolesławieckiej okiem obiektywu
fot. Muzeum Ceramiki Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Stowarzyszenie Fotograficzne Camera serdecznie zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym.
istotne.pl muzeum ceramiki, stowarzyszenie camera

Konkurs organizowany jest w ramach akcji Europejskie Dni Dziedzictwa, w którą bolesławieckie Muzeum włączyło się jak co roku. Konkurs jest skierowany do mieszkańców miasta i powiatu bolesławieckiego. Uczestnicy konkursu będą losować pakiet dwóch reprodukcji starych pocztówek lub zdjęć – miasta Bolesławiec, druga zaś przedstawiać będzie obiekt z terenu powiatu bolesławieckiego. Na reprodukcjach przedstawione będą różnego rodzaju zabytki: budynki sakralne i świeckie oraz pomniki. Organizatorzy zastrzegają, że obiekt przedstawiony na reprodukcji mógł nie dotrwać do dnia dzisiejszego.

Zadaniem uczestników będzie odnalezienie przedstawionych na reprodukcjach miejsc i wykonanie ich współczesnych fotografii. Uczestnicy rywalizować będą w dwóch kategoriach: profesjonalistów i amatorów. Jury konkursu złożone z profesjonalnych fotografików będzie oceniać prawidłowe zlokalizowanie obiektów oraz wartość artystyczną zdjęć.

Losowanie kopert z zadaniami odbędzie się w Muzeum Ceramiki, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14 w Bolesławcu w piątek i sobotę, 5 i 6 sierpnia, w godz. 10.00-16.00. Ostateczny termin składania zdjęć upływa 5 września 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17 września o godzinie 12.00 w Muzeum Ceramiki, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14 podczas finału konkursu. Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym regulaminie. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Regulamin konkursu  

1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Zabytki ziemi bolesławieckiej okiem obiektywu” jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera”.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec oraz na stronie internetowej www.muzeum.boleslawiec.net w zakładce wydarzenia.
2. Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich miłośników fotografowania i jest wolny od wszelkich opłat.
3. Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach: profesjonalistów i amatorów. Za profesjonalistę organizatorzy uznają osobę zawodowo zajmującą się fotografią, osobę o wykształceniu fotograficznym lub należącą do jednego z działających na terenie miasta stowarzyszeń fotograficznych. Amatorem jest każda osoba nie spełniające ww. warunków, niezależnie od wieku. Podział i przypisanie do grupy (profesjonaliści / amatorzy) następuje w oparciu o oświadczenie uczestnika
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Terminarz konkursu
1. Konkurs trwa od 5 sierpnia 2016 roku do 5 września 2016 roku.
2. Losowanie kopert z zadaniami odbędzie się 5 i 6 sierpnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 16.00 w budynku Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14.
3. Zdjęcia konkursowe w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (pendrive, dysk zewnętrzny, płyta CD/DVD) należy dostarczać do budynku Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14. Zdjęcia można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] W tym przypadku zgłoszenie uznane będzie za ważne jedynie, gdy uczestnik otrzyma potwierdzenie odbioru wiadomości. Ostateczny termin dostarczenia zdjęć upływa 5 września 2016 roku o godz. 16.00.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie nazwisk zwycięzców nastąpi 17 września roku o godzinie 12.00 w Muzeum Ceramiki, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14 podczas finału konkursu, organizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
4. Zasady zgłaszania zdjęć do konkursu
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie współczesnych fotografii w oparciu o reprodukcję dawnej widokówki lub zdjęcia.
2. Każdy z uczestników drogą losowania otrzyma pakiet dwóch reprodukcji – jednej z widokiem zabytku położonego na terenie miasta Bolesławiec, drugiej z widokiem zabytku położonego na terenie jednej z miejscowości w obrębie powiatu bolesławieckiego.
3. Uczestnik ma prawo wyboru jednego z obiektów, może również wykonać dwie fotografie, wykorzystując obie reprodukcje umieszczone w pakiecie.
3. Po odnalezieniu przedstawionego na reprodukcji/reprodukcjach obiektu lub miejsca/obiektów lub miejsc (albo miejsca, w którym kiedyś był zlokalizowany), uczestnik powinien wykonać jedną jego fotografię.
4. Oceniane będzie: prawidłowe zlokalizowanie obiektu przedstawionego na reprodukcji fotografii oraz wartość artystyczna wykonanego zdjęcia.
5. Zdjęcia zapisane w formacie JPG, umieszczone na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym lub przesłane pocztą elektroniczną powinny posiadać rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi, 1600×1200 pikseli.
6. Prace nie spełniające wymogów regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.
7. Ingerencja komputerowa dopuszczalna jest jedynie w zakresie działań odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, poszerzeniu tonalności, wyostrzeniu, redukcji szumu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne.
5. Przebieg konkursu oraz zasady prowadzenia konkursu
1. Do jury Konkursu wybrano przedstawicieli organizatorów, a także osoby zajmujące się fotografią, a niebiorące udziału w Konkursie.
2. W skład jury nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
3. Organizatorzy nie zwracają zdjęć nadesłanych na Konkurs i zastrzegają sobie prawo do dysponowania nagrodzonymi fotografiami, które będą wykorzystywane na zasadzie bezpłatnej licencji w działalności Organizatorów. Organizatorzy gwarantują autorom nagrodzonych zdjęć ochronę osobistych praw autorskich.
4. Zwycięskie zdjęcia będą prezentowane podczas rozstrzygnięcia konkursu w dniu 17 września 2016 roku oraz na stronie internetowej: www.muzeum.boleslawiec.net, a także na profilu facebook.pl tejże instytucji i na lokalnych portalach internetowych.
5. Przysłanie zdjęć jest równoznaczne ze zgodą autora na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach na zasadzie licencji (bezpłatnej), na następujących polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
6. Nagrody
1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe – akcesoria elektroniczne oraz książki.
2. Przewiduje się nagrodzenie trzech najlepszych zdjęć oraz przyznanie wyróżnień.
3. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. 17 września 2016 roku o godzinie 12.00 w budynku Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14.
4. Warunkiem realizacji przez uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie w formularzu zgłoszeniowym danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu oraz ewentualnie numeru telefonu w zakresie niezbędnym do powiadomienia o przyznaniu nagrody.
4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
7. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu tj. od 17 września 2016 roku, na adres: Muzeum Ceramiki, Dział Historii Miasta ul. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec.
8. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie, że nie ponoszą odpowiedzialności za: - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej; - niewręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych lub ich błędnym podaniem.