Obwieszczenie o przetargu

Obwieszczenie o przetargu
fot. MZ Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu ul. T. Kościuszki 11 ogłaszają przetarg na sprzedaż...
istotne.pl przetarg, zc bolesławiec, obwieszczenie

Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu ul. T. Kościuszki 11 (Spółka) zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS 0000114136, wysokość kapitału zakładowego 2.040.000,00 PLN. NIP 6120003949, REGON 230198030, ogłasza trzeci przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż:

  1. Prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr132/18 o powierzchni 25.058 m2 położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki 6 wraz z prawem własności posadowionych na tej działce budynków stanowiących odrębny przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr JGIB/00018574/3 
  2. Maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów kamionki budowlanej i gospodarczej (przenośnik taśmowy – 4 szt., prasa pionowa PVR-35 – 1 szt., prasa pionowa – 3 szt., młyn kulowy – 3 szt., młyn kulowy kaskadowy – 1 szt., waga najazdowa – l szt., zasilacz okrągły – 3 szt., prasa hydrauliczna – l szt., gniotownik kołowy – l szt., przecierak sitowy – 1 szt., przenośnik kołyskowy – 2 szt., ucinacz do cegły – 1 szt., prasa filtracyjna – 1 szt., prasa ślimakowa – 1 szt., prasa pasmowa–galeciarka – l szt., kruszarka szczękowa – 1 szt.)

Przetarg prowadzi komisja przetargowa powołana przez Spółkę. Regulamin przetargu jest dostępny na stronie www.ceramicboleslawiec.com.pl

Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku, od 04 maja 2016 r. do 17 maja 2016 r. w godzinach od 8:00 do 14:00.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości i urządzeń udziela Kierownik Działu Technicznego Stanisław Żołna tel. 604515877 lub 75 732 36-51 .
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Spółki w Bolesławcu ul. Kościuszki w dniu 18 maja 2016 r. o godzinie 11:00.

Przetarg odbywa się w drodze publicznej licytacji.

Cena wywoławcza wynosi 3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) netto. Składanie ofert następuje w drodze postąpień nie mniejszych niż 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 390.000,00 zł ( trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy ) w gotówce, w kasie Spółki lub na konto bankowe Spółki w Banku PKO BP S.A o/Bolesławiec nr 39 10202137 0000 9202 0006 4972 do dnia 17 maja 2016 r. W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna zostać dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby w dniu 18 maja 2016r. kwota wadium znajdowała się na rachunku Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki. jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez Spółkę nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. Spółka może odwołać ogłoszenie przetargu lub jego warunki w każdej chwili bez podania przyczyn.

(informacja zlecona)