Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Kariera
fot. freeimages.com (srbichara) Trwa konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej RPO WD 2014-2020.
istotne.pl 0 spotkanie, miasto jelenia góra

Reklama

W związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 10.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” UM Jelenia Góra zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 listopada br. w Książnicy Karkonoskiej.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

 • 10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych, oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • 10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:
  • zajęcia specjalistyczne takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
  • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna;
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
  • zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa oraz pobudzające ciekawość świata).
 • 10.1.C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

W ubieganiu się o dofinansowanie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST; organizacje pozarządowe; organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego; przedsiębiorcy.

Termin spotkania: 20 listopada 2015 r., w godz. 10.00–13.00
Miejsce: Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27 – Jelenia Góra.
Rejestracja uczestników od 9:30.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych – do 18 listopada br. na adres [email protected].

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach ZIT AJ zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.zitaj.jeleniagora.pl.

UM Jelenia Góra/ii

Reklama