Przetarg na restaurację

Ogłoszenie
fot. KG Bolesławiecki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg na prowadzenie restauracji w budynku BOK-MCC.
istotne.pl 0 przetarg, ogłoszenie, bok - mcc

Reklama

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na prowadzenie restauracji z najmem pomieszczenia położonego w Bolesławieckim Ośrodku Kultury-Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec

1. Przedmiot najmu

 1. pomieszczenie restauracji z wyposażonym zapleczem kuchennym i gospodarczym o łącznej powierzchni 60,80 m2, w tym sala konsumpcyjna 137 m2. Taras zewnętrzny o pow. 100 m2. Część wspólna –toalety – 54 m2 i szatnia. Spis wyposażenia stanowi Załącznik 1 do ogłoszenia. Plan lokalu można uzyskać w sekretariacie Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki (BOK-MCC)
 2. okres najmu: na czas określony – 3 lata od podpisania umowy z możliwością przedłużenia umowy.
 3. lokal można oglądać i uzyskać dodatkowe informacje od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00; należy się kontaktować z sekretariatem BOK-MCC nr tel. 756442145.

2. Warunki najmu – oferent będzie zobowiązany do:

 1. realizacji zadania zgodnie z Umową Finansową,, Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu-I etap- Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki ” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG tj: Zachowanie polskiego dziedzictwa ceramicznego oraz promocja kulturalnych tradycji regionu. W związku z powyższym Najemca używać będzie naczyń ceramicznych wyłącznie producentów ceramiki z terenu powiatu bolesławieckiego.
 2. uiszczania czynszu w wyznaczonym terminie tj. do 10. dnia każdego miesiąca; opłaty za zużytą energię elektryczną, cieplną, wody i odprowadzonych ścieków Najemca będzie regulować odrębnie,
 3. uiszczania opłat za media według podliczników lub proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, na własny koszt zainstalowanie podlicznika na wodę.
 4. zawarcia umowy z dostawcami wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości. Kserokopię umów Najemca winien dostarczyć Wynajmującemu w ciągu miesiąca od zawarcia umów.
 5. prowadzenia restauracji zgodnie z wymogami sanitarnymi, BHP i ppoż., utrzymania porządku i czystości w restauracji, na zapleczu oraz części wspólnej-toaletach i szatni,
 6. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w lokalu,
 7. współpracy z BOK-MCC w realizacji przedsięwzięć kulturalnych
 8. zachowania aranżacji wnętrza najmowanego lokalu ( każda zmiana wystroju wnętrza przed realizacją wymaga pisemnej akceptacji dyrektora BOK-MCC lub upoważnionej przez niego osoby),
 9. prowadzenia restauracji wg proponowanego charakteru lokalu oraz planowanego zakresu działalności gastronomicznej – Załącznik 2,
 10. organizacji imprez kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem promowania artystów bolesławieckich - Załącznik 3
 11. zorganizowania i prowadzenia w okresie od wiosny do jesieni, na tarasie ogródka restauracyjnego. Zabrania się organizowania przyjęć weselnych, przyjęć komunijnych, styp itp.
 12. Nabycia we własnym zakresie licencji ZAiKS, STOART, oraz koncesji na sprzedaż alkoholu itp.
 13. Utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym i estetycznym z uwzględnieniem napraw i wymiany zużytych elementów wyposażenia technicznego. Wykonywania niezbędnych pomiarów w lokalu wynikających z przepisów BHP i p. poż. Kopie pomiarów dostarczyć Wynajmującemu.
 14. Ubezpieczenia lokalu. Pokrywania kosztów wymiany szyb zewnętrznych i wewnętrznych o parametrach identycznych, jakie zostały zamontowane zgodnie z projektem budowy.
 15. Pokrycia kosztów ochrony budynku po godz. 23:00.

3. Kryteria wyboru ofert

 1. proponowany czynsz netto w PLN/miesiąc – 70%,
 2. opis proponowanego charakteru lokalu oraz planowanego zakresu działalności gastronomicznej (wymagane są zimne i gorące dania i napoje) – Załącznik 2, (określenie programu) – 20%,
 3. proponowana ilość i charakter imprez promujących artystów bolesławieckich – Załącznik 3 - 10%. Wyboru oferenta dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora BOK-MCC

4. Zawartość ofert

Oferta składana w niniejszym przetargu winna zawierać:

 1. nazwę i dane firmy (adres, telefon, NIP), a w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko i pozostałe dane,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 3. opis proponowanego charakteru lokalu oraz planowanego zakresu działalności gastronomicznej (wymagane są zimne i gorące dania i napoje) - Załącznik 1 do oferty,
 4. proponowana ilość i charakter imprez promujących artystów bolesławieckich - Załącznik 2 do oferty,
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. proponowany czynsz netto w PLN/miesiąc,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy najmu,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego i wyników przetargu,
 9. zaakceptowany i parafowany przez oferenta projekt umowy najmu
  *proponowana w złożonej ofercie stawka czynszu musi być wyższa od ceny wywoławczej; złożenie oferty zawierającej propozycje stawki czynszu brutto niższej niż cena wywoławcza określona przez BOK-MCC spowoduje odrzucenie oferty. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszowej równej cenie wywoławczej spowoduje unieważnienie przetargu. Ustala się minimalną kwotę czynszu w wysokości 7. 000 zł + należny podatek VAT. zł/miesiąc. (słownie: siedem tysięcy złotych +należny podatek VAT)

5. Wadium

 1. Ustala się wadium w wysokości 1000 zł
 2. Wadium należy wpłacić do kasy BOK-MCC lub na konto
  Bank Zachodni WBK SA I oddział w Bolesławcu
  62 1090 1939 0000 0005 1600 0188 nie później niż 4 dni przed przetargiem.
 3. Wadium wniesione przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet ustalonego w wyniku przetargu czynszu. Pozostałym oferentom wadium zwraca się bez odsetek w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu w formie w jakiej zostało wniesione.

6. Składanie ofert

 1. Termin składania ofert upływa dnia 08. 02. 2011 r. do godz. 12. 00
 2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na prowadzenie restauracji wraz z najmem pomieszczenia położonego w Bolesławieckim Ośrodku Kultury-Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu. Nie otwierać przed dniem 11.02.2011 r. do godz. 12:00” oraz winna być opatrzona nazwą i adresem oferenta.
 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane przez komisję i będą zwrócone bez otwierania.
 5. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w ofertach już złożonych.
 6. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

8. Otwarcie ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi 11.02.2011 r. o godz. 12:00 w Sali przeznaczonej na restaurację w BOK-MCC (parter budynku).
 2. Przewodniczący Komisji Przetargowej po sprawdzeniu i okazaniu nienaruszonego stanu złożonych ofert ogłosi nazwiska ( nazwy) i adresy oferentów oraz proponowane przez nich stawki czynszu.

9. Wybór oferty i ogłoszenie wyników przetargu

 1. Komisja przetargowa dokona sprawdzenia ofert pod względem formalnym i dokona ich oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami.
 2. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 3. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

7. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy z wybranym oferentem i wydanie lokalu nastąpi nie później niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zmiana terminu zawarcia umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron.
 2. Warunkiem zawarcia umowy z osobą, która wygra przetarg jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 3 krotnej miesięcznej stawki czynszu, określonej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Kaucja podlega zwrotowi bez odsetek w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, odpowiednio do formy w jakiej została wniesiona. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku naruszenia warunków umowy przez dzierżawcę.
 3. Niestawienie się strony w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, celem podpisania umowy, odmowa wpłacenia kaucji lub odmowa protokolarnego przejęcia lokalu będzie uznane za odstąpienie od umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt. 7.3., umowa może być zawarta z kolejną osoba, która zaoferowała najwyższą stawkę czynszu po osobie wygrywającej przetarg pod warunkiem nie wycofania przez tę osobę wpłaconego wadium.

Regulamin przetargu, w/w załączniki dostępne są na stronie internetowej BOK – MCC www.bok.boleslawiec.pl

(informacja zlecona)

Reklama