Syreny zawyły w Bolesławcu

Syreny zawyły w Bolesławcu
fot. www.sxc.hu Poprzez tego typu ćwiczenia można sprawdzić funkcjonowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz wychwycić jego najsłabsze punkty – informuje Starostwo Powiatowe.
istotne.pl alarm, system, ostrzeżenie, powiat bolesławiecki

W środę, 7 kwietnia, odbył się trening „Alarm o skażeniach”, który został przeprowadzony zgodnie z wojewódzkim planem ostrzegania i alarmowania ludności na 2010 r. Tego typu treningi przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku. Są one istotnym elementem informowania ludności o zagrożeniach. Poprzez takie ćwiczenia można sprawdzić funkcjonowanie systemu oraz wychwycić jego najsłabsze punkty. Obecnie obowiązują dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

 1. Alarm powietrzny (ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty). Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.
  Osoby znajdujące się w domu powinny:
  • ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy itp.
  • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu
  • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie
  • zawiadomić o alarmie sąsiadów
  • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
  Osoby znajdujące się w miejscu publicznym powinny:
  • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia
  • pomagać słabszym, chorym i ułomnym
  • podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.
  Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać auta i zaparkować je tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych, i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichś przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.
 2. Alarm o skażeniach (przerywany modulowany dźwięk syreny), który ogłasza się w celu ostrzeżenia o skażeniach wykrytych w danym rejonie lub mogących wystąpić przed upływem 30 min.
  Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:
  • nie zbliżać się do rejonu awarii
  • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych
  • stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.
  Przebywając na terenie otwartym należy:
  • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary)
  • opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru), stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające
  • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.
  Osoby przebywające w pomieszczeniach, które z jakichś przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia, powinny:
  • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń
  • pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych
  • osoby wyposażone w maski przeciwgazowe – zakładają je
  • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych
  • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku
  • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu
  • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.
  • przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

(informacja Starostwo Powiatowe/ii)