Nieprawidłowości u wójta Haniszewskiego

Nieprawidłowości u wójta Haniszewskiego
fot. Krzysztof Gwizdała Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazała uchybienia. Urząd Haniszewskiego nie przestrzegał prawa i własnych przepisów.
istotne.pl warta bolesławiecka, haniszewski

Urzędnicy Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) pod koniec ubiegłego roku skontrolowali finanse gminy Warta Bolesławiecka. Wykryli nieprawidłowości i uchybienia. Kilka dni temu opublikowali raport. Okazało się, że urząd Mirosława Haniszewskiego nie przestrzegał obowiązujących przepisów oraz własnych reguł. Zauważone nieprawidłowości oraz wnioski pokontrolne zajmują osiem stron.

W dokumencie RIO czytamy m.in. że w latach 2009-2011 koszty operacji finansowych były ujmowane w księgach w innym okresie sprawozdawczym, niż faktycznie wystąpiły. W 2009 roku chodziło o ponad 22 tys. zł, w 2010 roku o ponad 5 tys. zł, a w 2011 roku o ponad 17 tys. zł. W sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych i z wykonania dochodów podatkowych za 2010 rok zawyżono o prawie 60 tys. zł kwotę skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy. Okazało się też, że dwóm wykonawcom nie zwrócono zabezpieczeń w łącznej wysokości ponad 15 tys. złotych (termin zwrotu przypadał na 2003, 2008 i 2010 rok).

Wobec niektórych podatników posiadających zaległości podatkowe urząd Haniszewskiego nie podejmował na czas czynności egzekucyjnych. W stosunku do trzech urząd nie skierował spraw do sądu, wobec dwóch najemców lokali mieszkalnych nie wyegzekwował długu.

Dotacje dla klubów sportowych ewidencjonowano na wspólnym koncie, co uniemożliwia ustalenie wysokości przekazanych i rozliczonych pieniędzy. W dwóch przypadkach klub sportowy rozliczył większą kwotę dotacji niż otrzymał z gminy.

W 2009 roku wypłacono członkom czterech Obwodowych Komisji Wyborczych diety na podstawie listy obecności, które nie zawierały w ogóle pisemnego potwierdzenia udziału członków w pracach komisji.

Regionalna Izba Obrachunkowa wniosła o wyeliminowanie nieprawidłowości oraz pozytywnie oceniła podjęte przez urząd Haniszewskiego działania w celu usunięcia błędów.

(informacja: KG)