Miasto wyemituje obligacje za 10,5 mln zł?

Miasto wyemituje obligacje za 10,5 mln zł?
fot. sxc.hu Emisja obligacji ma pokryć dziurę w budżecie, bo za dużo pieniędzy zaplanowano na inwestycje.
istotne.pl urząd miasta, pieniądze, samorząd, sesja rm

Na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się w środę, 25 kwietnia, radni będą głosować nad projektem uchwały „w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu”. Magistrat chce wyemitować 10500 obligacji na łączną kwotę 10,5 mln zł. W uzasadnieniu dokumentu czytamy:

[...] Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2012 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej [podkreślenie – „ii”]. W ramach tych zadań kwota 10.500.000 zł zostanie przekazana aportem Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. na powiększenie kapitału zakładowego. Z przekazanych środków planuje się sfinansować budowę dwóch budynków mieszkalnych w Bolesławcu. W budynku przy ul. Gdańskiej powstanie 40 mieszkań przy 30% partycypacji Gminy Miejskiej Bolesławiec w kosztach budowy. W budynku przy ul. Staroszkolnej powstanie 80 mieszkań przy 100% udziale Gminy Miejskiej Bolesławiec w kosztach budowy.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Miastu do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. [...]

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 10.500.000 zł pozwala zachować płynność finansów Miasta i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych. [...]

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta.

Do sprawy wrócimy.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)