Monika Tymińska-Romanowicz P.B.H. "Allbud" S.C.

1 adres firmy Lubańska 3, 59-975 Sulików
2 nip 6151706474
3 regon 021166678
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozyskiwanie drewna; Działalność usługowa związana z leśnictwem; Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; Produkcja zaprawy murarskiej; Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową mostów i tuneli; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;