P.P.H.U. Gruzbet Recykling Malcer Bogdan

1 adres firmy 59-915 Bogatynia
2 nip 6151311882
3 regon 231136522
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z leśnictwem; Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków; Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; Produkcja zaprawy murarskiej; Demontaż wyrobów zużytych; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;