Itare Ventures Paweł Wilk

1 adres firmy UL.FRANCUSKA 41, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6151779208
3 regon 020459763
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja elementów elektronicznych; Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała działalność wydawnicza; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostałe badania i analizy techniczne; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność fotograficzna; Działalność związana z tłumaczeniami; Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;