"Global" Przedsiębiorstwo Usługowe Magdalena Maszko

1 adres firmy Warszawska 3A, 59-970 Zawidów
2 nip 6151689793
3 regon 231203862
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja soków z owoców i warzyw; Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych; Wytwarzanie gotowych posiłków i dań; Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; Roboty związane z budową mostów i tuneli; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność w zakresie architektury; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;