Kamedol Danuta Śliwińska

1 adres firmy ul.Złocista 2, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151750067
3 regon 230923241
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Działalność agencji reklamowych; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Działalność wspomagająca edukację; Działalność fizjoterapeutyczna; Działalność paramedyczna; Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność obiektów sportowych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;