"Lameltech" Marcin Poleszuk

1 adres firmy Kopernika 12, 59-970 Zawidów
2 nip 6151434277
3 regon 230927322
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozostałe drukowanie; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Introligatorstwo i podobne usługi; Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;